Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 14 mars att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. På ett par års sikt väntas inflationen mätt med UND1X vara i linje med målet. Under en stor del av den kommande tvåårsperioden väntas dock inflationen vara fortsatt låg då bl.a. ökad konkurrens bedöms pressa ner priserna på ett flertal marknader. Eftersom den ekonomiska tillväxten bedöms bli hög kommer dock inflationen gradvis tillta.


Den ekonomiska tillväxten i omvärlden är fortsatt hög. Mycket tyder på att tillväxten kommer att fortsätta om än i lugnare takt och att resursutnyttjandet ökar successivt. Trots det väntas det internationella pristrycket vara måttligt framöver beroende bl.a. på en fortsatt integration av lågkostnadsländer i världshandeln.


Den starka internationella efterfrågan på svensk export bidrog till att BNP-tillväxten var hög även i Sverige förra året. Samtidigt började investeringarna att öka. Under senare tid ser konjunkturen ut att ha gått in i en något lugnare tillväxtfas men i år och under de kommande två åren bedöms ändå tillväxten bli relativt stark. Mycket tyder på att investeringarna och nettoexporten kommer att öka något snabbare än vad som låg i bedömningen i december och i januari. BNP-tillväxten har därför reviderats upp något för i år.


Trots fjolårets starka produktionstillväxt minskade antalet sysselsatta. En fortsatt stark BNP-tillväxt väntas i år leda till att sysselsättningen börjar öka. Färre varsel, flera nyanmälda lediga platser och en ökning i antalet tillfälligt anställda tyder också på att en vändning på arbetsmarknaden är på väg.


Indikatorer från industrin visar att kapacitetsutnyttjandet har ökat på senare tid. Den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden gör dock att resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande bedöms vara relativt lågt. Tillväxten i år och de närmast följande åren väntas fortsätta vara så hög att mängden lediga resurser minskar.


Inflationen har varit låg det senaste året. Det är främst den importerade inflationen som har blivit lägre än förväntat. Det tycks ha skett strukturella förändringar som medfört ett ökat konkurrenstryck både på världsmarknaden och i senare distributionsled i Sverige.


Jämfört med bedömningen i december och januari har inflationsprognosen reviderats ned. Detta beror inte på någon avgörande förändring i bedömningen av konjunkturutsikterna utan på ett antal specifika faktorer. Den importerade inflationen väntas även framöver påverkas av ett ökat konkurrenstryck. Prognosen för den inhemska inflationen har reviderats ned till följd bl.a. av prispressen inom livsmedelsbranschen och lägre hyreshöjningar. Inflationen bedöms därmed vara fortsatt låg i år. Under 2006 och därefter väntas inflationen tillta i takt med att konjunkturen fortsätter att stärkas och kostnadstrycket stiger.


Riskerna för ännu lägre inflation bedöms nu balanseras av riskerna för högre inflation. En del av riskerna i inflationsbedömningen har varit aktuella en längre tid, exempelvis utvecklingen av de dubbla underskotten i USA, kronan och produktiviteten. Till detta kommer de specifika faktorer som på senare tid påverkat priserna på t.ex. livsmedel. Hur omfattande och varaktiga dessa effekter blir på inflationen är osäkert.


Den sammantagna bedömningen är att inflationen mätt med UND1X på ett par års sikt är i linje med målet under antagande om att reporäntan hålls konstant.  Under en stor del av den kommande tvåårsperioden väntas dock inflationen vara fortsatt låg. Samtidigt väntas den expansiva ekonomiska politiken bidra till en stark utveckling av konsumtion och investeringar. Dagens låga ränteläge har också medfört att hushållens upplåning och huspriserna stigit snabbt. Sammantaget talar detta för en viss försiktighet i räntepolitiken. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.


De prognoser som redovisas i inflationsrapporten inklusive de bedömningar som baseras på en reporänta i linje med marknadens förväntningar tyder idag på att det inte är någon brådska att höja reporäntan. Hur penningpolitiken framöver kommer att bedrivas beror som vanligt på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och hur Riksbanken värderar inflationsbilden.


Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 16 mars.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 1 april.


Riksbankschef Lars Heikensten redogör för penningpolitiken i finansutskottet kl. 10.00 och svarar därefter på frågor.


En presskonferens med riksbankschef Lars Heikensten, vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin, chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 14.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, Pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?