Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 oktober att lämna reporäntan oförändrad på 1,5 procent. Beslutet togs mot bakgrund av den bedömning av inflationen som redovisas i inflationsrapporten. Inflationen mätt med UND1X väntas på ett par års sikt vara nära målet.

 
BNP-tillväxten i omvärlden var hög förra året. I inflationsrapporten i juni och vid det penningpolitiska mötet i augusti var bedömningen att den internationella tillväxten i år och under de kommande åren skulle bli god men avta något. Denna bild står sig i stort. Oljepriset har dock blivit högre än väntat och bedöms även bli högre framöver jämfört med vad som tidigare antagits. Detta väntas öka det internationella pristrycket och dämpa tillväxten något.


Avmattningen i den svenska ekonomin kring årsskiftet var tillfällig. Tillväxten i hushållens konsumtion har börjat öka och förväntas stärkas ytterligare de närmaste åren. Även den offentliga konsumtionen bedöms öka, framförallt under nästa år. Samtidigt fortsätter den investeringsuppgång som inleddes under fjolåret även om den efter hand väntas gå in i en lugnare fas.

 
Jämfört med bedömningen i juni väntas BNP-tillväxten och resursutnyttjandet bli något högre de kommande åren. Detta beror till stor del på att den ekonomiska politiken är mer expansiv, med bland annat en reporänta som är lägre än i juni. Budgetpropositionen som presenterades i september talar dessutom för att finanspolitiken under framförallt 2006 kommer att stimulera efterfrågan mer än vad Riksbanken antog i juni och augusti.


På arbetsmarknaden finns det tecken på att situationen håller på att förbättras, till exempel ökade antalet arbetade timmar under andra kvartalet i år. En relativt stark utveckling av den inhemska efterfrågan framöver och de av regeringen nyligen aviserade åtgärderna gör att efterfrågan på arbetskraft bedöms öka.

 
Inflationen har stigit något på senare tid men är fortfarande låg. Bedömningen är liksom tidigare att inflationen kommer att öka framöver men i ganska måttlig takt. I början av prognosperioden väntas framförallt oljepriset driva upp prisökningstakten. Därefter väntas ett stigande resursutnyttjande i Sverige och i omvärlden tillsammans med att effekterna av ett antal prisdämpande faktorer avtar något leda till att inflationen stiger. Det senare handlar bland annat om det internationella pristrycket och tillväxten i produktiviteten. Jämfört med i juni har prognosen för inflationen reviderats upp något.


Riskerna för lägre inflation bedöms balanseras av riskerna för högre inflation. Fortfarande finns en osäkerhet om den internationella konjunkturutvecklingen kopplad till oljepriset, de globala obalanserna och de nedpressade långräntorna. Samtidigt riskerar det höga oljepriset att leda till ett högre inflationstryck. Det finns även en stor osäkerhet kring hur de faktorer som dämpat inflationen under senare tid kommer att utvecklas.


Bedömningen i inflationsrapporten bygger för första gången på antagandet att reporäntan utvecklas i linje med de finansiella marknadernas förväntningar, så som de avspeglas i de så kallade implicita terminsräntorna. Det är viktigt att understryka att detta är ett tekniskt beräkningsantagande. Det skall inte tolkas som ett ställningstagande till vilken räntebana Riksbanken anser mest önskvärd.

 
Den aktuella räntebanan innebär att reporäntan antas vara oförändrad fram till ungefär andra kvartalet nästa år då den gradvis börjar höjas. Det är en räntebana som vid detta tillfälle bedöms ge en rimlig utveckling av inflationen under de närmaste åren. Inflationen mätt med UND1X är låg men bedöms stiga gradvis framöver för att på ett par års sikt vara nära målet. Det finns dock ett flertal banor för den framtida reporäntan som skulle kunna ge ungefär samma inflationsutfall. Liksom tidigare finns det även anledning att beakta att hushållens upplåning och huspriserna fortsätter att stiga snabbt. Mot den bakgrunden beslutade Riksbankens direktion i går att lämna reporäntan oförändrad på 1,5 procent.


Hur penningpolitiken framöver kommer att bedrivas beror som vanligt på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och hur Riksbanken värderar inflationsbilden.

 
Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 26 oktober.

 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 31 oktober.


Riksbankschef Lars Heikensten redogör för penningpolitiken i finansutskottet kl. 9.00 och svarar därefter på frågor.


En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg samt Per Jansson och Kerstin Hallsten, biträdande chefer för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 13.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se/.

 

Inflationsprognos med beaktande av riskbilden

Årlig procentuell förändring


Årsgenomsnitt

Tolvmånaderstal

2005

2006

2007

06-sep

07-sep

KPI 0,5 1,5 2,1 1,5 2,2
UND1X 0,8 1,4 1,6 1,2 1,8

 

Nyckeltalstabell

Årlig procentuell förändring

2005

2006

2007

BNP till marknadspris 2,3 3,0 2,5

Anm. Bedömningen utgår ifrån att reporäntan följer de implicita terminsräntorna.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?