Reporäntan lämnas oförändrad på 1,5 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 1 december att lämna reporäntan oförändrad på 1,5 procent. Beslutet fattades mot bakgrund av att inflationen mätt med UND1X på ett par års sikt väntas vara ungefär i linje med målet. Prognosen bygger på antagandet att reporäntan följer marknadens förväntningar vilket innebär att en höjning av reporäntan inleds i början av nästa år.


I inflationsrapporten i oktober var bedömningen att den internationella tillväxten i år och under de kommande åren skulle bli god men avta något. Den nya information som inkommit sedan dess stödjer i stort denna bedömning. Den internationella inflationen har samtidigt blivit något högre än väntat. En viss upprevidering av prognosen för det globala pristrycket har därför gjorts för i år och nästa år.

 
Sedan i oktober har räntorna stigit internationellt. Mycket talar för att detta delvis hänger samman med den starka konjunkturen och den stigande inflationen. Utvecklingen har medfört att även de svenska räntorna har stigit. Kronan har varit svagare än förväntat. De gynnsamma tillväxtutsikterna i Sverige och överskottet i bytesbalansen talar dock för att kronan kommer att förstärkas under prognosperioden. Dessutom väntas ränteskillnaden mot omvärlden minska.

 
Den statistik som inkommit sedan oktober bekräftar bilden av en fortsatt god ekonomisk tillväxt i Sverige. Drivkrafter framöver är en expansiv ekonomisk politik, en god tillväxt på exportmarknaderna och höga företagsvinster. Det finns också tecken på att situationen på arbetsmarknaden håller på att förbättras. Detta talar sammantaget för att resursutnyttjandet stiger framöver. En viss upprevidering har gjorts av prognosen för BNP-tillväxten i år och nästa år, delvis beroende på att ny information tyder på att utvecklingen är något starkare än väntat. Samtidigt väntas den svagare växelkursen ge ytterligare stimulans till exporten.

 
Inflationen har stigit något på senare tid men är fortfarande låg. Bedömningen är att inflationen kommer att fortsätta att öka framöver till följd av bl.a. ett stigande resursutnyttjande i Sverige och i omvärlden. Uppgången bedöms dock bli måttlig. I stort är prognosen för inflationen densamma som i föregående inflationsrapport. Effekterna av en svagare växelkurs och något högre internationell inflation motverkas bl.a. av att oljepriserna bedöms bli lägre än vad som antogs i oktober.

 
Tillväxtutsikterna för världsekonomin och den svenska ekonomin bedöms nu vara något mindre osäkra. Fortfarande finns det dock en viss osäkerhet om konjunkturutvecklingen och inflationstrycket kopplad till oljepriset och de globala obalanserna. Viktiga inhemska osäkerhetsfaktorer är som tidigare utvecklingen av produktiviteten och den ökade konkurrensen. Till detta kommer en risk för att kronan, framförallt på kort sikt, inte stärks som väntat trots att fundamentala faktorer alltjämt talar för det. Riksbanken gör bedömningen att riskerna för högre inflation än i huvudscenariot nu är något större än riskerna för lägre inflation.

 
Sammantaget väntas inflationen mätt med UND1X stiga gradvis framöver för att på ett par års sikt vara ungefär i linje med målet på 2 procent. Prognosen baseras på det tekniska beräkningsantagandet att reporäntan höjs i början av nästa år i linje med marknadsförväntningarna så som de avspeglas i de implicita terminsräntorna. Liksom tidigare finns det även anledning att beakta att hushållens upplåning och huspriserna fortsätter att stiga snabbt. Mot denna bakgrund gjorde Riksbankens direktion i går bedömningen att reporäntan för närvarande kan lämnas oförändrad på 1,5 procent. Beslutet var dock inte självklart.


Det är rimligt att, på det vis marknaden nu gör, räkna med att reporäntan kommer att behöva höjas framöver. Det kan dock inte uteslutas att reporäntan behöver höjas mer under vintern och våren än vad marknadsräntorna implicerar. Väsentligt i detta sammanhang är t.ex. kronans utveckling och styrkan i den reala ekonomin och vilka konsekvenserna blir för inflationsutsikterna. Hur penningpolitiken framöver kommer att bedrivas beror som vanligt på den nya information som inkommer och hur Riksbanken värderar inflationsbilden.


Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 7 december.

 
Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 15 december.


En presskonferens med riksbankschef Lars Heikensten, vice riksbankschef Irma Rosenberg och Anders Vredin chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

Inflationsprognos med beaktande av riskbilden

Årlig procentuell förändring


Årsgenomsnitt

Tolvmånaderstal

2005

2006

2007

2008

dec-06

dec-07

dec-08

KPI 0,5 (0,5) 1,5 (1,5) 2,2 (2,1) 2,4 2,0 (1,7) 2,4 (2,3) 2,5
UND1X 0,8 (0,8) 1,2 (1,4) 1,7 (1,6) 2,1 1,4 (1,2) 2,0 (1,9) 2,1

Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes. Bedömningen utgår ifrån att reporäntan följer de implicita terminsräntorna.

BNP-prognos

Årlig procentuell förändring

 

2004

2005

2006

2007

2008

BNP 3,7 2,4 (2,3) 3,2 (3,0) 2,5 (2,5) 2,2 (2,2)

Anm. Bedömningen i föregående inflationsrapport anges inom parentes. Bedömningen utgår ifrån att reporräntan följer de implicita terminsräntorna.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?