Värdet av direktinvesteringstillgångarna

Datum

I Riksbankens årliga undersökning av direktinvesteringar, som publiceras idag, framgår bland annat att värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige ökade under 2002 samtidigt som svenska direktinvesteringar i utlandet minskade något i värde.

 

Det samlade värdet på svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet minskade med 38 miljarder kronor under 2002 och uppgick till 1 242 miljarder kronor. Den största minskningen av tillgångarna fanns inom försäkringsbranschen samt inom bygg- och fastighetsverksamhet. Värdeminskningen kan delvis förklaras av valutakursförändringar där en starkare kronkurs minskade värdet på de utländska tillgångarna.

 

Avkastningen på svenska tillgångar i utlandet år 2002 uppgick till 97 miljarder kronor och var i princip oförändrad jämfört med året innan. Tillverkningsindustrin och varuhandeln uppvisade en högre avkastning medan avkastningen i övrig tjänsteproducerande verksamhet minskade kraftigt.

 

Utländska direktinvesteringar i Sverige uppmättes till 1 040 miljarder kronor, en ökning med 58 miljarder kronor från föregående år. Ökningen beror främst på stora globala koncernomstruktureringar samt ett antal stora förvärv. Tillgångsökningen fanns främst inom tjänsteverksamheten och varuhandelsindustrin.

 

Avkastningen på utländska tillgångar i Sverige år 2002 uppgick till 39 miljarder kronor, vilket är 6 miljarder sämre än föregående år. Varuhandeln och livsmedelsindustrin uppvisade en högre avkastning medan avkastningen inom verkstadsindustrin försämrats jämfört med föregående år.

 

Avkastningen på direktinvesteringar ingår som en delpost i Sveriges bytesbalans. Resultatet från årets undersökning innebär ett positivt nettobidrag till bytesbalansen på 58 miljarder kronor för 2002. Tidigare preliminära uppgifter kommer därmed att revideras med drygt 8 miljarder kronor och medför en ytterligare förstärkning av bytesbalansen.

 

En fullständig rapport finns på Riksbankens hemsida, www.riksbank.se under statistik, betalningsbalansen, undersökningar. En engelsk version av rapporten kommer att finnas tillgänglig under nästa vecka.

 

Kontaktinformation

Avdelningen för penningpolitik, Linda Sjöblom 08-787 05 16, Marina Bergring 08-787 08 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?