Riksbanken förändrar ledningsformerna

Datum

Riksbankens direktion fattade vid sitt sammanträde den 13 oktober beslut om vissa förändringar i bankens ledningsformer.

Riksbanken leds enligt riksbankslagen av en direktion med sex ledamöter. Direktionen ansvarar kollektivt inte bara för beslut om till exempel penningpolitik och betalningsväsende utan också för driften av banken som helhet.

Hittills har arbetsfördelningen mellan direktionsledamöterna uttryckts i form av ett beredningsansvar för Riksbankens olika avdelningar, vilket har medfört en direkt koppling mellan enskilda ledamöter och respektive avdelning. Detta beredningsansvar för avdelningar kommer att ersättas med ett ansvar för vissa sakfrågor, till exempel för att lägga fram inflationsrapport och förslag till räntebeslut respektive förslag till rapporten finansiell stabilitet. Någon förändring i direktionen avseende ledamöternas ansvar för de olika centrala politikområdena övervägs inte.

Avdelningscheferna ges med denna förändring ett tydligare ansvar för den löpande driften av verksamheten. Ett första steg togs under våren då antalet avdelningar i Riksbanken reducerades till sex större sakavdelningar samt en mindre; internrevisionsavdelningen. Detta beslut följs nu upp genom att en ledningsgrupp inrättas bestående av cheferna för de sex stora avdelningarna. Ordförande i denna ledningsgrupp blir chefen för stabsavdelningen Mats Galvenius. Avsikten är att denna ledningsgrupp ska samordna bankens operativa verksamhet.

Syftet med åtgärderna är att bättre tydliggöra ansvarsförhållanden mellan direktionens olika medlemmar och avdelningscheferna samt att åstadkomma en mer sammanhållen och enhetlig ledning av banken.

Beslutet innebär att direktionen ges ett större utrymme att fokusera sitt arbete på Riksbankens centrala politikområden, dvs. penningpolitik och uppgiften att främja ett effektivt och säkert betalningsväsende. Därutöver ska direktionen besluta om den strategiska inriktningen på bankens verksamhet.

Avsikten är att genomföra förändringarna den 1 januari 2005.

Kontaktinformation

Mats Galvenius, chef för stabsavdelningen, tel. 08-787 04 67

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?