Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 23 juni att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Återhämtningen i Sverige och i omvärlden fortskrider i stort sett som väntat. Gynnsamma kostnadsförhållanden gör att uppgången i inflationen förutses bli måttlig. Bedömningen av inflationen är i allt väsentligt oförändrad sedan inflationsrapporten i maj och på två års sikt väntas inflationen vara i linje med målet.

 

Den realekonomiska utvecklingen i omvärlden fortlöper i stort sett som förväntat i den senaste inflationsrapporten. Möjligen ger ny information anledning att vara aningen mer optimistisk om den ekonomiska tillväxten i år. Den internationella inflationen har under den allra senaste tiden stigit något snabbare än väntat. Trots detta har inte synen på den internationella inflationen framöver ändrats påtagligt. Under de kommande åren väntas liksom tidigare tillväxten och inflationen i världsekonomin tillta.

 

Även synen på svensk ekonomi är i stort sett oförändrad. Tillväxten under första kvartalet ökade som väntat enligt de senaste nationalräkenskaperna. Olika indikatorer tyder också på en fortsatt uppgång i produktionen under april och maj i linje med den tidigare bedömningen. Som väntat har det ännu inte inträffat någon tydlig vändning på arbetsmarknaden. Tillväxten i produktiviteten är alltjämt hög.

 

Inflationen fortsatte att stiga i maj och uppgick till 0,7 respektive 1,4 procent enligt KPI och UND1X. Uppgången blev något större än väntat vilket i huvudsak berodde på att priserna på oljeprodukter och övriga importerade varor steg något mer än prognostiserat. Detta har påverkat synen på inflationen på kort sikt.

 

Framöver väntas inflationen öka i takt med att resursutnyttjandet i utlandet och i Sverige tilltar. Gynnsamma kostnadsförhållanden gör dock att uppgången i inflationen bedöms bli relativt måttlig. Oljeprisets utveckling den senaste månaden motiverar inte någon ändring av de prognoser som gjordes i den senaste inflationsrapporten. Bedömningen av inflationen på ett till två års sikt är i allt väsentligt oförändrad sedan i maj. I slutet av prognosperioden väntas UND1X-inflationen, som för närvarande bedöms ge den bästa bilden av det underliggande konjunkturrelaterade inflationstrycket, vara i linje med Riksbankens inflationsmål. Mot den bakgrunden beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.

 

Reporäntan är, som Riksbanken tidigare påpekat, låg i ett historiskt perspektiv. Detta talar för att den på sikt kommer att behöva höjas. Men hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.

 

Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 30 juni.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 8 juli.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?