Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Mycket talar för att det finns anledning att tro på en något snabbare BNP-tillväxt i år jämfört med i maj och i juni. Detta motiverar en viss uppjustering av inflationsprognosen. Gynnsamma kostnadsförhållanden gör dock att inflationen förutses bli måttlig under de kommande åren. På ett par års sikt väntas inflationen fortfarande bli i linje med Riksbankens inflationsmål.


I den senaste inflationsrapporten var bedömningen att den internationella kon-junkturen skulle fortsätta att förstärkas i år och under de kommande två åren. Vid det penningpolitiska mötet i slutet av juni gjordes bedömningen att det möjligtvis fanns anledning att vara något mer optimistisk om den ekonomiska tillväxten i år. Nyinkommen statistik bekräftar i stort bilden från i juni och talar för att uppgången blir något starkare än beräknat i den senaste inflationsrapporten. Det högre oljepriset får visserligen en dämpande effekt på den internationella tillväxten och det har också kommit en del mindre positiva signaler från USA på senare tid. Detta uppvägs dock av att tillväxten i andra delar av världen ser ut att bli starkare än väntat.


Den internationella inflationen har samtidigt blivit något högre än väntat i den senaste inflationsrapporten. Till viss del sammanhänger detta med det oväntat höga oljepriset. En viss justering av prognosen för det internationella pristrycket under den närmaste tiden förefaller därmed motiverad. Det finns också skäl att tro att oljepriset kommer att bli högre under de närmaste åren än vad som tidigare antagits. Fortfarande bedöms dock oljepriset falla tillbaka framöver, vilket ock-så är vad prissättningen på terminsmarknaderna tyder på.


Jämfört med andra bedömare har Riksbanken under det senaste året varit relativt optimistisk om den svenska ekonomin. Det finns ändå anledning att tro på en högre tillväxt i svensk ekonomi i år jämfört med bedömningen i maj och i juni. Nya nationalräkenskapsdata tyder på en oväntat stark BNP-tillväxt under första halvåret i år. Främst är det exporten som ökat mer än beräknat. En positiv signal är också att en uppgång i investeringarna tycks ha inletts. Konsumtionen fortsätter samtidigt att växa stabilt. Arbetsmarknaden är alltjämt svag och tillväxten i produktiviteten hög.


Inflationen är fortfarande låg och uppgick i juli till 0,7 respektive 1,1 procent enligt KPI och UND1X. Utfallen är i linje med prognosen i den senaste inflationsrapporten. Den starkare tillväxten talar för att inflationen framöver blir något högre än vad som låg i bedömningen i maj och i juni. Gynnsamma kostnadsförhållanden gör dock att inflationen fortfarande förutses bli måttlig framöver. Oljeprisets utveckling under den senaste månaden motiverar i dagsläget inte någon större revidering av synen på inflationen under de kommande åren. Avgörande är dock att oljeprisuppgången inte blir varaktig, sprider sig vidare i ekonomin eller leder till högre inflationsförväntningar. Fortfarande ser UND1X-inflationen, som för närvarande bedöms ge den bästa bilden av det underliggande konjunkturrelaterade inflationstrycket, ut att bli i linje med inflationsmålet på ett par års sikt. Mot den bakgrunden beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.


Reporäntan är, som Riksbanken tidigare påpekat, låg i ett historiskt perspektiv. Detta talar för att den på sikt kommer att behöva höjas. Men hur penningpolitiken ska utformas framöver kommer som vanligt att bero på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige och vilka effekter denna kan få för de svenska inflationsutsikterna.


Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den
25 augusti.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sam-manträde kommer att publiceras den 2 september.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?