Reporäntan lämnas oförändrad på 2 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 13 oktober att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent. Prognosen för den svenska BNP-tillväxten har sedan i maj reviderats upp framförallt för i år och nästa år. Detta tillsammans med ett högre oljepris har medfört en upprevidering av prognosen för inflationen. Trots stigande resursutnyttjande bedöms inflationen bli måttlig framöver. Det förklaras av gynnsamma kostnadsförhållanden och relativt gott om lediga resurser i utgångsläget. På ett par års sikt väntas UND1X-inflationen vara i linje med målet.


I inflationsrapporten i maj konstaterades att konjunkturutsikterna var gynnsamma. Den globala BNP-tillväxten bedömdes ha kulminerat men resursutnyttjandet väntades fortsätta att öka framöver. Under sommaren har Riksbankens bedömning av den ekonomiska tillväxten i omvärlden och den svenska exportmarknadstillväxten gradvis blivit något mer optimistisk. Visserligen dämpar det höga oljepriset uppgången i viss mån i till exempel USA och euroområdet men det uppvägs av att tillväxten i andra länder väntas bli starkare jämfört med i maj.


Oljepriset har blivit betydligt högre än väntat i föregående inflationsrapport. I likhet med tidigare väntas det falla tillbaka något, men bedömningen är att priset på olja under de kommande åren blir högre än vad som låg i prognosen i maj.


Bedömningen av BNP-tillväxten i Sverige har successivt reviderats upp vid de olika penningpolitiska mötena sedan i maj. Ny statistik visar på en oväntat stark export hittills i år, vilket sammanhänger med en hög internationell tillväxt. Exporten bedöms därför växa starkare i år och även nästa år. De aviserade förslagen i regeringens budgetproposition medför att finanspolitikens inriktning blir mer expansiv framöver. Det väntas ge en högre inhemsk efterfrågan under 2005 och 2006. Riksbankens bedömning är nu att tillväxten i år blir 3,6 procent och under de kommande två åren 3,2 procent per år.


Sysselsättningen och arbetslösheten har i stort sett utvecklats i linje med bedömningen i maj trots den starkare BNP-tillväxten. Företagen har ökat produktionen utan att utöka arbetsstyrkan. Det speglar bland annat att tillväxten i produktiviteten återigen blivit starkare än väntat. En viss upprevidering av prognosen för produktiviteten har därför gjorts i år och under de kommande två åren.


Inflationen är för närvarande låg. I september uppgick inflationen till 0,6 procent respektive 1 procent enligt KPI och UND1X. Under nästa år väntas inflationen tillta till följd av ett stigande internationellt och inhemskt kostnadstryck och kapacitetsutnyttjande. Jämfört med bedömningen i maj har prognosen för inflationen reviderats upp något vilket sammanhänger med att oljepriset och BNP-tillväxten har justerats upp. Dessa inflationsimpulser motverkas dock till viss del av att det är relativt gott om lediga resurser i utgångsläget och att produktiviteten bedöms bli högre.


Riskerna för inflationen bedöms denna gång vara balanserade runt huvudscenariot. Det finns en risk för att oljepriset blir högre och att effekterna på inflationen av det höga oljepriset blir större än vad som antas i huvudscenariot. Det finns också risker för lägre inflation och svagare konjunktur. Dessa risker är bland annat knutna till stora underskott i den federala budgeten och bytesbalansen i USA och till stora överskott i bytesbalanserna i Asien. Samtidigt råder alltjämt osäkerhet om tillväxten i produktiviteten i den svenska ekonomin.


Med beaktande av riskbilden väntas KPI-inflationen uppgå till 1,6 procent på ett års sikt och 2,5 procent på två års sikt. Motsvarande bedömning för UND1X-inflationen är 1,4 procent respektive 2,0 procent. För närvarande bedöms UND1X-inflationen ge den bästa bilden av det underliggande inflationstrycket. Mot bakgrund av att inflationen bedöms vara i linje med inflationsmålet på ett par års sikt beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.


I takt med att konjunkturen fortsätter att förstärkas finns det anledning att tro på ett gradvis stigande inflationstryck. Det talar för att reporäntan kommer att behöva höjas. Exakt när det kommer att ske går inte att avgöra idag. Som vanligt beror penningpolitiken framöver på hur Riksbanken värderar inflationsbilden och på den nya information som inkommer om den ekonomiska utvecklingen utomlands och i Sverige.


Beslutet att lämna reporäntan oförändrad tillämpas från onsdagen den 20 oktober. Beslutet baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 27 oktober.


Riksbankschef Lars Heikensten redogör för penningpolitiken i finansutskottet kl. 9.00 och svarar därefter på frågor.


En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg, Anders Vredin och Kerstin Hallsten, chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas idag kl. 13.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.


Inflationsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats under rubriken Publicerat/Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas via e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 00 00.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?