Riksbankens årsredovisning 2002; starkare krona drog ned resultatet

Datum

Riksbanken överlämnar idag årsredovisning för 2002 till riksdagen.

Riksbanken redovisar före bokslutsdispositioner en förlust på 71 miljoner kronor för 2002. Det kan jämföras med 2001, då Riksbanken redovisade en vinst på 19,3 miljarder kronor. Det svaga resultatet 2002 beror till stor del på kronans förstärkning gentemot de valutor som ingår i valutareserven. Eftersom valutareserven marknadsvärderas leder en starkare krona till att Riksbankens resultat försämras. Kronförstärkningen medförde en valutakursförlust på 13,2 miljarder kronor.

Lägre räntor gjorde samtidigt att värdet på Riksbankens innehav av obligationer steg. Detta påverkade resultatet positivt med 6,7 miljarder kronor.

Riksbankens resultat de senaste fem åren framgår av nedanstående tabell. Resultatet varierar kraftigt, främst till följd av förändringar av kronans värde och ränteläget i utlandet.

 

2002

2001

2000

1999

1998

Ränteintäkter

7 220

9 197

9 572

8 347

8 781

Priseffekt

6 670

269

5 131

-6 328

4 341

Valutakurseffekt

-13 161

9 133

6 224

2 038

9 685

Guldvärderingseffekt

774

2 008

654

940

-

Övriga kostnader

-1 574

-1 330

-1 272

-1 072

-944

Årets resultat

-71

19 277

20 309

3 925

21 863

 


Posten "Övriga kostnader" består i huvudsak av kostnader för sedlar och mynt, personal, administration samt förändringar i värderingen av Riksbankens bolag. Som ett led i att reformera och effektivisera kontanthanteringen har Riksbankens bolag för kontanthantering under året delats i två bolag, Svensk Kontantförsörjning AB och Pengar i Sverige AB. Uppdelningen har gjorts för att underlätta överlåtelse av verksamheten till privata ägare. I bokslutet har värdet på Svensk Kontantförsörjning AB av försiktighetsskäl skrivits ner med 435 miljoner kronor, vilket belastar årets resultat. En ny organisation för kontanthanteringen införs i februari 2003 och arbete pågår i syfte att överlåta båda bolagen till privata intressenter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?