Reporäntan lämnas oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 6 februari att lämna reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 12 februari, baseras på den bild av inflationsutsikterna som presenterades i inflationsrapporten i december och den information som influtit sedan dess.

 

Sedan den senaste inflationsrapporten har de realekonomiska utsikterna i omvärlden försämrats något samtidigt som osäkerheten om den säkerhetspolitiska utvecklingen har ökat. Den svenska konjunkturbilden är ungefär densamma som i inflationsrapporten i december, men inflationen under 2003 bedöms bli högre än tidigare väntat på grund av uppgången i energipriserna.

 

Olika indikatorer ger en splittrad bild av utsikterna för världsekonomin. Industrikonjunkturen har förbättrats något, men samtidigt tycks hushållen ha reviderat ned sina framtidsförväntningar. I USA bedöms den expansiva politiken och en gynnsam produktivitetsutveckling innebära relativt goda förutsättningar för en inhemskt driven återhämtning. Mot en mer påtaglig återhämtning i USA talar de kvarstående finansiella obalanserna och de höjda oljepriserna. Utsikterna för euroområdet ser något sämre ut än tidigare, trots ökad industriproduktion, och BNP-prognosen kan behöva revideras ned något i år. Tillväxten inom OECD-området som helhet väntas mot denna bakgrund bli något svagare jämfört med den bedömning som gjordes i december 2002.

 

Den bild som skisserades i inflationsrapporten i december med en gradvis förbättrad konjunkturutveckling i Sverige, från ett läge med förhållandevis högt resursutnyttjande, består i allt väsentligt. De reviderade nationalräkenskaperna tyder dock på att resursutnyttjandet kan vara något lägre än tidigare beräknat. Det finns ännu inga tydliga tecken på att industrikonjunkturen tagit fart. Hushållens sparande steg under 2002 och deras optimism om ekonomin tycks ha dämpats under de senaste månaderna. Köpkraften dämpas i år av stigande energipriser och en åtstramad finanspolitik. Trots detta bedöms konsumtionsutrymmet vara relativt gott, delvis på grund av att hushållen sparade en stor del av sin inkomstökning förra året. Sammantaget förväntas att den inhemska efterfrågan stiger något under prognosperioden och att den svenska ekonomin kommer att växa i stort sett i den takt som är långsiktigt hållbar. Detta innebär att resursutnyttjandet inte ändras nämnvärt.

 

Inflationen har hittills utvecklats i linje med bedömningen i föregående inflationsrapport. I december uppgick inflationen mätt med KPI och UND1X till 2,3 respektive 2,2 procent. Till följd av låga vattennivåer i kraftdammarna och kallt väder har elpriserna skjutit i höjden. Detta bedöms tillsammans med höjda oljepriser medföra en uppgång i inflationen under våren och sedan, när energipriserna går ned igen, en nedgång i inflationen. Därefter väntas inflationen åter stiga och ligga i linje med inflationsmålet i slutet av 2004.

 

Riskbilden domineras av den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden. Själva osäkerheten kring konsekvenserna av ett eventuellt krig i Irak och möjligheterna att uppnå en stabilisering i regionen kan medföra att investeringar och tillväxt utvecklas långsammare än väntat i hela OECD-området. Detta förstärker osäkerheten på de finansiella marknaderna. Dessa problem överskuggar i dagsläget de mer normala inflationsrisker som bör beaktas vid en bedömning av inflationstrycket under prognoshorisonten. I det perspektivet, dvs. ett till två år, finns inflationsrisker sammanhängande såväl med eventuella spridningseffekter av energiprisuppgången som med lönebildningen.

 

För närvarande bedöms inflationen komma ligga över inflationsmålet under 2003 och under målet 2004. Detta beror i huvudsak på de kraftiga förändringarna i energipriserna som bedöms vara av tillfällig karaktär. I slutet av prognoshorisonten förväntas inflationen ligga i linje med inflationsmålet. Detta tillsammans med den stora osäkerhet som nu råder i världsekonomin talar för att reporäntan för närvarande hålls oförändrad. Inriktningen på penningpolitiken framöver beror som vanligt på den nya information som tillkommer och hur den påverkar den samlade bedömningen av inflationsutsikterna för de kommande åren.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 20 februari 2003.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?