Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 14 augusti att lämna reporäntan oförändrad på 2,75 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 20 augusti, baseras på den bild av inflationsutsikterna som presenterades i inflationsrapporten i juni och vid det penningpolitiska sammanträdet i juli och på den nya information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

 

I inflationsrapporten i juni var bedömningen att en långsam återhämtning i omvärlden skulle ske under andra halvåret 2003. Den statistik som inkommit sedan dess stöder i stort denna bild. För euroområdet finns det ännu inga tydliga tecken på en vändning. För USA ser utsikterna däremot något ljusare ut än i juni och i juli. Även i Japan och Sydostasien finns tecken på en återhämtning. Aktiepriserna på de större börserna har också stigit. Detta kan tyda på en ökad optimism om den framtida utvecklingen vilket skulle kunna leda till en ökad konsumtions- och investeringsvilja. Sammantaget är bedömningen av tillväxten i industriländerna i stort sett oförändrad sedan i juni och juli.

 

Nationalräkenskapsdata tyder på en något starkare tillväxt i Sverige under första halvåret i år än vad som låg i bedömningen i juni. Annan ny statistik som inköpschefsindex och detaljhandelsindex pekar också på en viss ljusning för konjunkturen. Bilden är dock inte entydig. Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer för juli visar t.ex. på en försämring av industrikonjunkturen, fortsatt dålig byggkonjunktur och en avmattning inom detaljhandeln. Riksbanken gör ändå bedömningen att tillväxten i år blir högre än vad som prognostiserades i juni. Till det kommer att sänkningarna av reporäntan i juni och juli med sammanlagt 0,75 procentenheter förväntas ge stimulans åt ekonomin under de kommande två åren. Sammantaget väntas resursutnyttjandet bli något högre under hela prognosperioden jämfört med tidigare bedömningar.

 

UND1X-inflationen har sammantaget fallit tillbaka ungefär som väntat i föregående inflationsrapport. I juli uppgick inflationen mätt med konsumentprisindex, KPI, till 1,8 procent och med UND1X till 2,3 procent. På kort sikt väntas energipriserna i konsumentledet falla mindre än vad som prognostiserades i juni och juli. Den torra sommaren har medfört att spot- och terminspriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool åter börjat stiga och ett oväntat stort fall i nivån på oljelagren i USA har medfört att oljepriset blivit högre än väntat. På två års sikt väntas inflationen bli något högre än i bedömningen som gjordes i inflationsrapporten och i samband med det penningpolitiska sammanträdet i juli till följd av ett något högre resursutnyttjande under prognosperioden. UND1X-inflationen bedöms mot slutet av prognosperioden utvecklas ungefär i linje med inflationsmålet, mätt såväl med som utan energipriser. Mot bakgrund av detta beslutade direktionen att lämna reporäntan oförändrad.  

 

Hur penningpolitiken ska utformas framöver beror som vanligt på den nya information som tillkommer och hur den påverkar den samlade bedömningen av inflationsutsikterna för de kommande åren.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 28 augusti 2003.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?