Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 15 oktober att lämna reporäntan oförändrad på 2,75 procent. Beslutet, som tillämpas från den 22 oktober, baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.

 

I inflationsrapporten i juni konstaterades att prognosen för tillväxten i världsekonomin under en längre tid successivt hade reviderats ned. Den svaga utvecklingen medförde att den ekonomiska politiken i många länder lades om i en mer expansiv riktning. Under sommaren har synen på konjunkturen i USA gradvis blivit mer optimistisk. I euroområdet finns det däremot fortfarande inga tydliga tecken på en konjunkturuppgång och förväntningarna har reviderats ner något ytterligare sedan det penningpolitiska mötet i augusti. I stort är synen på världsekonomin densamma nu som då och en långsam återhämtning väntas framöver.

 

Bilden av svensk ekonomi blev aningen ljusare under sommaren. Till det bidrog sänkningarna av reporäntan med 0,75 procentenheter i juni och juli och att tillväxten under första halvåret i år har varit något starkare än väntat. Sedan augusti är bilden dock i stort densamma. Liksom i tidigare bedömningar väntas en stabil utveckling av inkomster, förmögenheter och sysselsättning leda till en jämn utveckling av hushållens konsumtion. Under de kommande åren väntas BNP-tillväxten öka också till följd av en uppgång i investeringarna. Riksbankens bedömning är nu att tillväxten kommer att bli 1,5 procent i år, 2,4 procent under 2004 och 2,5 procent 2005.

 

Inflationen har fallit tillbaka men mindre än väntat. Det beror bl.a. på att energipriserna inte sjunkit som prognostiserat. Under de närmaste månaderna väntas energipriserna fortsätta att ligga på en hög nivå. Detta medför att energipriserna inte väntas dämpa inflationstakten lika mycket under det närmaste året som i de beräkningar som gjordes under sommaren. En del av den återhållande effekten förskjuts i stället framåt i tiden.

 

Prognoserna för UND1X- och KPI-inflationen är ändå i stort sett oförändrade sedan i juni eftersom kostnadstrycket i övrigt väntas bli aningen högre. Inflationen rensad för energipriserna väntas utvecklas i linje med inflationsmålet i slutet av prognosperioden.

 

Riskerna i inflationsbilden är i huvudsak desamma som tidigare. Sannolikheten för lägre inflation på grund av en svagare internationell konjunktur bedöms dock ha minskat något. Det är emellertid viktigt att under de närmaste månaderna noga bevaka inkommande konjunkturstatistik för att se om den bekräftar den bild som tecknas i inflationsrapporten. Riskerna för högre inflation förknippade med lönebildningen har också minskat i och med att kommunalarbetarna slöt avtal på lägre nivåer än vad som befarats, men ett stort antal avtal kommer att löpa ut under prognosperioden. Det finns spänningar på arbetsmarknaden som skulle kunna leda till löneökningar som riskerar att driva upp kostnads- och inflationstrycket.  Att energipriserna nu väntas vara relativt höga under en längre period medför att riskerna för spridningseffekter från dessa till andra kostnader och priser ökat något. Sammantaget bedöms riskerna för lägre inflation på grund av en svagare konjunktur vara i stort sett lika stora som riskerna för högre inflation till följd av kostnadsutvecklingen.

 

Riksbankens prognos för inflationen innebär att energiprisuppgången är tillfällig och att den underliggande, konjunkturrelaterade inflationen utvecklas relativt stabilt och i linje med målet i slutet av prognosperioden. Därför beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad.

 

Hur penningpolitiken skall utformas framöver beror som vanligt på den nya information som tillkommer och hur den påverkar den samlade bedömningen av inflationsutsikterna för de kommande åren.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 29 oktober 2003.

 

En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg, Anders Vredin och Kerstin Hallsten chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik kommer att hållas i dag kl. 13.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande krävs presslegitimation.

 

Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

 

Inflationsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas från Riksbanken, e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, Pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?