Reporäntan lämnas oförändrad på 2,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 4 december att lämna reporäntan oförändrad på 2,75 procent. Beslutet, som tillämpas från den 10 december, baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.

 

Riksbankens bedömning av den internationella konjunkturutvecklingen har inte förändrats på något avgörande sätt de senaste månaderna. Synen på konjunkturutvecklingen i USA har dock blivit något mer optimistisk. I euroområdet har tillväxten varit långsammare än i den övriga världsekonomin i år men även där finns nu vissa tecken på att konjunkturen vänder upp. Sammantaget bedömer Riksbanken att BNP-tillväxten i OECD-området stiger svagt och uppgår till 2,0 procent i år, 2,9 procent 2004 och 2,7 procent 2005.

 

I inflationsrapporten i oktober prognostiserades en långsam återhämtning av konjunkturen i Sverige under de kommande åren. Denna bild kvarstår i allt väsentligt. BNP-tillväxten bedöms fortfarande uppgå till 1,5 procent 2003 och 2,4 respektive 2,5 procent 2004 och 2005. En viss upprevidering har gjorts av export- och importprognoserna i år. Den offentliga konsumtionen har däremot reviderats ned något för de kommande två åren på grund av den ansträngda ekonomiska situationen för kommuner och landsting.

 

Inflationen har sedan föregående inflationsrapport fallit tillbaka i linje med Riksbankens bedömning. Återigen har dock energipriserna blivit oväntat höga medan övriga prisökningar har blivit lägre än väntat. Det gäller priser på både importerade och inhemska varor och tjänster. En möjlig förklaring till att inflationen rensat för energipriserna utvecklats svagare än prognostiserat kan vara att produktivitetstillväxten varit oväntat snabb.

 

Det finns fortfarande en risk för att den internationella konjunkturen kan bli svagare och leda till lägre inflation än i huvudscenariot. Utvecklingen i USA och Asien den senaste tiden talar emellertid för att även motsatsen är möjlig; att återhämtningen går snabbare än väntat och att inflationen därmed blir högre. De inhemska riskerna för högre inflation till följd av fortsatt höga elpriser och alltför snabba löneökningar i den kommande avtalsrörelsen kvarstår. Ett nytt inslag i riskbilden är att det nu också finns tecken på att det inhemska inflationstrycket kan bli lägre än väntat. Ett skäl till detta är att produktivitetstillväxten överraskat positivt. Inflationen rensad för energipriserna har också ökat mindre än väntat under året. Dessutom kan den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden leda till att den inhemska efterfrågan blir lägre än vad som antas i huvudscenariot. Sammantaget är osäkerheten i bedömningen något mindre än i oktober samtidigt som riskerna för högre inflation balanseras av riskerna för lägre inflation.

 

Inflationen förväntas under prognosperioden påverkas kraftigt av fluktuationer i energipriserna som i huvudsak bedöms vara tillfälliga. Det finns därför även denna gång skäl att rensa för utvecklingen av energipriserna vid bedömningen av den mer underliggande, konjunkturrelaterade inflationen. UND1X-inflationen exklusive energi, som för närvarande bäst bedöms fånga det mer konjunkturrelaterade inflationstrycket, väntas vara i linje med inflationsmålet på både ett och två års sikt. Mot denna bakgrund beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad.

 

Hur penningpolitiken skall utformas framöver beror som vanligt på den nya information som tillkommer och hur den påverkar den samlade bedömningen av inflationsutsikterna för de kommande åren.

 

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 18 december 2003.

 

En presskonferens med vice riksbankschef Irma Rosenberg, Anders Vredin och Kerstin Hallsten, chef respektive biträdande chef för avdelningen för penningpolitik, kommer att hållas i dag kl. 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/.

 

Inflationsrapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/Inflationsrapporten eller beställas från Riksbanken, e-post: [email protected], fax 08-787 05 26 eller tel. 08-787 01 00.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, Pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?