Penning- och valutapolitik nr 4

Datum

Riksbankens kvartalstidskrift Penning- och valutapolitik behandlar ämnen på riksbanksnära områden. I dag publiceras årets fjärde nummer som innehåller tre artiklar:

 

Krisövning ger färdighet

Riksbanken anser att krisövningar är en användbar metod att stärka beredskapen inför eventuella framtida finansiella kriser. Nationella övningar är ett bra första steg, men i och med att allt fler och allt större finansiella institut utövar sina aktiviteter över landgränserna ökar betydelsen av bilaterala och multilaterala övningar. I artikeln redogör Göran Lind, rådgivare till Riksbankens direktion, för Riksbankens erfarenheter på detta område.

 

Payment system efficiency and pro-competitive regulation

The article discusses the merits of introducing regulations in the payment-system markets and is based on a paper presented at a workshop on Central Bank Efficiency organized by the Riksbank in May, 2003.


Effective competition guarantees that prices are set at such level that efficiency is promoted, but in markets characterised by large returns to scale and strong network effects, it may be too costly to have more than one firm operating. If the market is monopolised, market power and monopoly pricing will result in allocative inefficiencies, while if several firms are active, there will be technical inefficiencies. Regulators have sought to resolve this dilemma by introducing pro-competitive regulation. The article is only available in English.

 

Är "löneglidning" ett problem?

Den svenska lönebildningsdebatten har ofta fokuserat på löneglidningen som en inflationsdrivande mekanism. Under 1990-talet har emellertid avtalsförhandlingarna gått mot större inslag av lokal lönebildning, vilket gör att löneglidningsbegreppet inte har samma innebörd som tidigare. I sin artikel skisserar Eva Uddén Sonnegård, verksam på avdelningen för penningpolitik, på en analysram för löneförändringar utöver avtal, vilka i statistiken kallas för restposten. Slutsatsen som dras är att det inte är särskilt meningsfullt för en prognosmakare att dela upp löneökningarna i avtalsmässiga och övriga, den s.k. restposten. I exempelvis Riksbankens analys är det de totala lönekostnadsökningarna som har betydelse.


Tidskriften finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats, http://www.riksbank.se/ under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré på Brunkebergstorg 11 eller beställas via e-post, [email protected], fax: 08-787 05 26 eller telefon 08-787 00 00.

 

En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig i januari 2004. 

Kontaktinformation

Kerstin Wallmark, informationsavdelningen, tel. 08-787 01 50

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?