Hanterbara risker i omställningsprocessen vid euroövergång 2006

Datum

En direktövergång 2006, där sedlar och mynt byts ut samtidigt som Sverige inför euron som elektronisk transaktionsvaluta, innebär att riskerna i samband med omställningsarbetet i det finansiella systemet blir hanterliga och omställningskostnaderna lägre jämfört med en stegvis övergång. Det är en av slutsatserna i "Euron i den svenska finansiella sektorn - lägesrapport 9" som publiceras idag. I rapporten presenterar den finansiella sektorn en sammanfattning och uppdatering av de studier som gjorts tidigare av nödvändiga omställningar och ledtider för en övergång till euron.

 

"Om det blir ett ja i folkomröstningen ger den gällande tidplanen för en direktövergång inga marginaler i omställningsarbetet" framhåller första vice riksbankschef Eva Srejber, "men medger att sektorn får nödvändig tid för tester vilket minskar de praktiska riskerna förknippade med övergången till euron".

 

Företrädare för den finansiella sektorn ger i rapporten perspektiv på hur ett svenskt deltagande i valutaunionen kan påverka strukturen och konkurrensvillkoren i det svenska finansiella systemet.

 

I rapporten redovisas också den senaste tidens euroanvändning i Sverige. En slutsats är att kronans ställning i Sverige inte påverkats nämnvärt sedan bildandet av valutaunionen 1999. En fortsatt ökning av euroanvändningen kan dock noteras, främst genom att euron till viss del ersatt kronan som betalningsvaluta i samband med svensk export till euroområdet.

 

Rapporten finns tillgänglig i pdf-format på Riksbankens webbplats under rubriken Publikationer/EMU. Den kan också beställas via e-post, [email protected],
fax 08-787 05 26 eller telefon 08-787 01 00.

 

En engelsk version av rapporten kommer att finnas tillgänglig inom ett par veckor.

Kontaktinformation

Johan Östberg, 08-787 01 67 eller Johan Pontén, 08-787 01 62

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?