Reporäntan lämnas oförändrad på 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 4 juli att lämna reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Beslutet, som tillämpas från onsdagen den 10 juli, skall ses mot bakgrund av den senaste inflationsrapporten och bedömningen av den information om den ekonomiska utvecklingen som tillkommit sedan dess.

Utvecklingen i omvärlden följer i huvudsak den bild som tecknades i inflationsrapporten. Trots den oro som präglat de finansiella marknaderna på senare tid finns det skäl att räkna med att den internationella konjunkturen fortsätter att återhämta sig och att tillväxten under de närmaste åren blir relativt god. Den makroekonomiska statistik som presenterats för USA är i linje med huvudscenariot. Tillväxten i euroområdet har däremot hittills i år varit något svagare än vad som låg i prognosen. Den försvagning som hittills skett av dollarn bidrar troligen på sikt till att minska sparandeobalanserna i den amerikanska ekonomin. Sammantaget ligger huvuddragen i prognosen för världsmarknadstillväxten och internationella exportpriser fast. Kronan har, mätt med TCW-indexet, stärkts något mer än vad som antogs i inflationsrapporten.

Också i Sverige följer den ekonomiska utvecklingen i huvudsak den bild som tecknades i inflationsrapporten. Resursutnyttjandet är i utgångsläget relativt högt. Nationalräkenskaperna för första kvartalet 2002 visade att privat konsumtion, fasta bruttoinvesteringar och lager utvecklats något svagare än vad som förutsågs i inflationsrapporten. Produktivitetstillväxten under årets första månader förefaller däremot ha varit något bättre än väntat. Produktiviteten kan därmed bli något högre i år än vad som tidigare antagits. En expansiv ekonomisk politik med låga realräntor, sänkta skatter och ökade transfereringar ger stöd för att anta en fortsatt efterfrågeförstärkning framöver. Tillväxten under 2003 och 2004 bedöms komma att överstiga den långsiktigt uthålliga ökningstakten för produktionsförmågan.

Inflationen har fallit tillbaka i linje med den bedömning som gjordes i inflationsrapporten och uppgick i maj till 2,0 procent mätt med KPI och till 2,2 procent mätt med UND1X. De kommande månaderna kommer UND1X-inflationen troligen åter öka något, bl.a. p.g.a. att de ovanligt stora klädreorna under förra året inte kan antas upprepas i år. Avgörande för penningpolitiken är dock inte prisutvecklingen de närmaste månaderna, utan inflationsutsikterna på i första hand ett till två års sikt. I detta tidsperspektiv väntas ett högt resursutnyttjande och relativt höga löneökningar bidra till att den inhemska inflationstakten åter tilltar. Uppgången av inflationen hålls tillbaka främst av att importpriserna stiger förhållandevis långsamt till följd av den väntade utvecklingen för kronan och oljepriserna.

Fortfarande kvarstår risker för en högre inflation, sammanhängande med det höga resursutnyttjandet och inflationsbenägenheten i vid mening i den svenska ekonomin. Utvecklingen på de finansiella marknaderna talar dock nu för en jämfört med i juni större osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Trots relativt goda konjunkturdata har aktiebörserna fallit, särskilt i USA, delvis därför att förtroendet för den ekonomiska redovisningen i företagssektorn påverkats. Det finns en risk för att den svaga aktieprisutvecklingen inverkar negativt på såväl konsumtion som investeringar. Återhämtningen kan då bli mera dämpad i såväl omvärlden som i Sverige. Därmed har också den sammantagna riskbilden för inflationen i Sverige förskjutits något sedan i juni.

Sammantaget bedöms prisstegringstakten på ett och två år sikt ligga i linje med Riksbankens inflationsmål. Till detta bidrar de räntehöjningar som genomförts under våren. Ett högt och stigande resursutnyttjande de kommande åren medför emellertid att inflationen kan förväntas stiga. Mot denna bakgrund är det rimligt att anta att penningpolitiken successivt kommer att behöva föras i mindre expansiv riktning framöver. När så sker är, som alltid, beroende av hur den information som tillkommer värderas.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 25 juli.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?