Persson: Konjunkturbilden omgärdas av risker

Vice riksbankschef Kristina Persson talade på ett lunchmöte i Stockholm arrangerat av ALMI Företagspartner samt Jämtlands läns näringslivschefer. Persson redogjorde för sin syn på riskerna i den ekonomiska utvecklingen framöver.

"Den senaste tidens utveckling bekräftar i allt väsentligt den bild som Riksbanken presenterade i samband med det penningpolitiska sammanträdet i november. Konjunkturen har försämrats både internationellt och i Sverige och förtroendet hos såväl företag som hushåll har dämpats. I USA har räntesänkningar och finanspolitiska stimulanser skapat förutsättningar för en försiktig konjunkturuppgång. Men nyinkommen statistik pekar åt olika håll. I USA har statistiken under den allra senaste tiden varit lite mer positiv, även om bilden fortfarande är splittrad. I Europa har konjunkturutsikterna om något försämrats ytterligare med en svag inhemsk efterfrågan. Aktieprisutvecklingen tycks ha stabiliserats även om det är för tidigt att dra slutsatsen att den mer bestående har vänt. Den fortsatt svaga internationella efterfrågan medför att den svenska industrikonjunkturen har försvagats", konstaterade Persson.

"Jag anser att risken för en svagare konjunkturutveckling i vår omvärld fortsätter att dominera. Det finns orostecken i flera delar av världen. I Europa är det inte säkert att konjunkturen verkligen har bottnat, det ser bekymmersamt ut i Tyskland som ju utgör en stor marknad. Finanspolitiken kommer sannolikt att vara åtstramande och det finns därtill en risk för åtstramande effekter från en starkare euro. Strukturella problem i Europa bidrar också till bristande konkurrens och en svag produktivitetsutveckling. Det är inte heller självklart att Europa får den draghjälp som skulle behövas från USA", hävdade Persson.

"I USA har produktivitetsutvecklingen hittills varit god och hushållens konsumtion har hållits uppe. Men det finns problem som riskerar att hämma tillväxten. Sparandeobalanserna i form av hög skuldsättning hos företag och hushåll samt det stora bytesbalansunderskottet leder till stor osäkerhet om den amerikanska utvecklingen, därtill kommer ett växande budgetunderskott. En korrigering av sparandeobalanserna kan komma snabbare än vad som vore önskvärt i rådande konjunkturläge. Det kan i sin tur medföra ytterligare en aktieprisnedgång som riskerar att leda till sjunkande fastighetspriser och utlösa en recession. Även om sannolikheten för ett sådant scenario inte är så stor måste de beaktas eftersom konsekvenserna för övriga delar av världen skulle bli stora. Denna risk finns alldeles oavsett krigsrisken i Mellanöstern som ju fortfarande inte kan uteslutas. Ett krig riskerar att utlösa - eller förstärka - förloppet ovan. Därtill kan oljepriserna komma att stiga avsevärt," enligt Kristina Persson.

"Då dessa nedåtrisker för omvärlden dominerar och riskerar att dämpa återhämtningen även i Sverige var det ett riktigt beslut att sänka reporäntan för ett par veckor sedan. Ytterligare räntesänkningar kan komma att behövas om återhämtningen drar ut på tiden. Det är dock viktigt att påpeka att det inte räcker med räntesänkningar för att säkra konjunkturåterhämtningen; det behövs även strukturella reformer och en politik som främjar tillväxten." avslutade Kristina Persson.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?