Nyberg: Positiv utveckling i linje med Riksbankens prognos

Vice riksbankschef Lars Nyberg talade under fredagen på ett seminarium i Köpenhamn arrangerat av Nordea. Nyberg kommenterade bl.a. den ekonomiska utvecklingen sedan inflationsrapporten i mars.

"Sedan den föregående inflationsrapporten i mars har tecknen på en internationell konjunkturuppgång blivit allt tydligare. Den oväntat snabba lageranpassningen i USA har skapat förutsättningar för ökad produktion och en stark produktivitetstillväxt. Låga lönekostnadsökningar har dessutom bidragit till förbättrade vinstmarginaler, vilket talar för att investeringarna kan komma att öka. Den positiva utvecklingen i USA ger också en stimulans till konjunkturen i Europa. Men osäkerheten är fortsatt stor, vilket bl.a. avspeglas i den senaste tidens prisfall på aktiemarknaden", sade Nyberg.

"Huvuddragen i bedömningen av den svenska ekonomin i den senaste inflationsrapporten består. Industrin tycks ha börjat återhämta sig, att döma av siffrorna för industriproduktion, orderingång och framtida förväntningar. Den svaga växelkursen gynnar också exportindustrin. Även konsumtionen tycks ha tagit fart. Oron på börsen liksom räntehöjningarna har dock en dämpande effekt", konstaterade Nyberg.

"Inflationen är på väg ned och effekterna av olika störningar, som tillfälligt drivit upp priserna på t.ex. energi och vissa livsmedel, har i stort klingat av, i linje med våra prognoser. Inflationen mätt med UND1X var i april 2,8 procent och väntas gå ned ytterligare den närmaste tiden. I takt med att konjunkturen återhämtar sig förväntas dock inflationen öka något igen. Resursutnyttjandet i ekonomin bedöms vara förhållandevis högt redan i utgångsläget, även om det finns skillnader mellan olika sektorer.

Riksbanken har sedan den förra inflationsrapporten lättat på gasen och höjt räntan med 0,5 procentenheter i syfte att göra penningpolitiken något mindre expansiv. Det är naturligt när konjunkturen vänder uppåt och ska inte dramatiseras. Att vi gjort det tidigare än andra länder ska ses just mot bakgrund av att resursutnyttjandet är förhållandevis högt och att löner och priser under de senaste åren faktiskt stigit mer än förväntat. Det kan vara ett tecken på att det underliggande inhemska pristrycket underskattats. Både när det gäller resursutnyttjande och pristryck förefaller vi alltså att vara i en något annorlunda situation än t.ex. USA."

"Vad kan vi säga om framtiden? Det kan vara så att kraften i den underliggande uppgången underskattats. Sådant har skett förr just i en vändningsfas i konjunkturen. Men mycket kan också hända som bromsar utvecklingen, både i utlandet och här hemma. Om konjunkturuppgången fortsätter att förstärkas i linje med Riksbankens bedömning kommer emellertid ytterligare räntehöjningar att bli aktuella. När och i vilken takt detta kan komma att ske är idag för tidigt att avgöra. Det finns anledning att noga följa den information som kommer in", avslutade Nyberg.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?