Svenskt portföljinnehav 2000, utländska aktier och fondandelar

I den undersökning av utländska aktier och fondandelar som årligen görs av Riksbanken framgår att svenska placerare vid årsskiftet 2000/2001 innehade utländska portföljplaceringar motsvarande ett marknadsvärde av 939 miljarder kronor. Detta är en ökning med ca 4 miljarder jämfört med föregående år. Flera faktorer har påverkat värdet av innehavet under året. För det första har svenska placerare nettosålt utländska aktier och fondandelar för 9 miljarder kronor. För det andra har en svagare kronkurs medfört en värdeökning medan fallande börskurser har minskat den sammanlagda tillgångsmassan.

Under förra året ökade innehavet i utlandsregistrerade fonder med knappt 10 miljarder kronor. Såväl innehav i svenskregistrerade utlandsfonder som direktägda aktieinnehav minskade emellertid under året med 4 respektive 3 miljarder kronor..

Ytterligare information lämnas av Anna Lindahl, tel. 08 - 696 68 13, avdelningen för marknadsoperationer.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?