Reporäntan hålls oförändrad på 4,25 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 23 augusti att hålla reporäntan oförändrad på 4,25 procent. Direktionens beslut, som tillämpas från onsdagen den 29 augusti, skall ses mot bakgrund av Riksbankens reporäntehöjning i juli samt den värdering som gjorts av ny information om den ekonomiska utvecklingen som inkommit sedan dess.


När beslutet att höja reporäntan fattades den 5 juli från 4 procent till 4,25 procent bedömde Riksbanken att det förelåg en tydlig risk för att inflationen skulle komma att överskrida målet på 2 procent. Orsaken var ett samspel mellan flera faktorer. Trots avmattningen väntades resursutnyttjandet vara relativt högt. Samtidigt bedömdes inte växelkursen, mot bakgrund av den markerade försvagning som skett, kunna bli så stark som tidigare bedömningar byggt på. Vidare bedömdes det finnas en risk för att den uppgång som skett i inflationen under våren - även om den antagligen i hög grad var tillfällig - skulle kunna påverka inflationsförvänningarna och därmed den framtida inflationen.


Under sommaren har det skett en viss om än marginell förändring av inflationsperspektiven de närmaste två åren. Nyinkommen information tyder på en svagare konjunktur i euroområdet. Recessionstendenserna i Japan har också förstärkts. Det talar för att den globala avmattningen blir något mer markerad och längre än vad som antogs i juli. BNP-tillväxten i Sverige förväntas också bli sämre i huvudsak under innevarande år men antagligen också nästa. Trots nedrevideringen finns det fortfarande anledning att räkna med en försiktig återhämtning under de kommande åren.


Även om resursutnyttjandet är fortsatt relativt högt medför försämringen av efterfrågebilden att de tillgängliga lediga resurserna under de närmaste åren blir något större än tidigare förväntat. Det talar i sin tur för att  inflationen blir något lägre än vad som tidigare antagits. I samma riktning talar de mätningar som görs av den väntade framtida inflationen. Efter att ha antytt en viss, om än odramatisk, uppgång i inflationsförväntningarna under senare delen av våren är de nu åter i linje med inflationsmålet.


Utgångspunkten för inflationsbedömningen och räntebeslutet är att kronan kommer att stärkas till mer rimliga nivåer i takt bl.a. med att den internationella avmattningen bromsas upp och att oron på världens börser avtar. Men växelkursen är fortsatt svag och om kronan skulle ligga kvar på nuvarande nivå under en längre tid kan den utgöra ett hot mot prisstabiliteten. I viss mån modereras detta av att de internationella exportpriserna antagligen kommer att uvecklas något svagare än tidigare beräknat. En något lägre inhemsk efterfrågan kan också komma att reducera genomslaget på den inhemska prisnivån av den låga växelkursen.


Riksbankens samlade bedömning med hänsyn tagen till de olika risker som finns är att inflationen på två års sikt med en oförändrad reporänta kommer att vara ungefär i linje med inflationsmålet. Mot denna bakgrund beslutade direktionen att lämna styrräntan oförändrad.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 6 september.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?