Reporäntan hålls oförändrad på 4,0 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde måndagen den 26 mars att hålla reporäntan oförändrad på 4,0 procent. Direktionens beslut, som tillämpas från onsdagen den 28 mars, baseras på den bild av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


I rapporten görs den samlade bedömningen att inflationen i huvudscenariot kommer att vara ungefär i linje med Riksbankens inflationsmål på ett till två års sikt.


Den internationella avmattningen bedöms bli mer markerad än vad som prognostiserades i föregående inflationsrapport. Den konjunkturförsvagning som inleddes i USA har successivt fått återverkningar på andra delar av världen, bland annat via effekter på de finansiella marknaderna och särskilt börserna. Den svagare internationella efterfrågeutvecklingen påverkar den svenska prisutvecklingen på flera sätt. Prisutvecklingen på importprodukter, t.ex. olja, väntas bli något mer dämpad. Lägre efterfrågan på svenska varor och tjänster till följd av bland annat minskad orderingång och lägre framtidsförtroende i omvärlden och i Sverige påverkar också inflationen. Effekterna på den svenska inflationen av den svagare internationella konjunkturen begränsas dock i viss utsträckning av att förstärkningen av den svenska kronan förväntas gå något långsammare än vad som tidigare antagits.


Sammantaget bedöms BNP-tillväxten, i huvudscenariot för de närmaste åren, vara i linje med vad som från inflationssynpunkt kan bedömas vara långsiktigt hållbart. Det samlade resursutnyttjandet blir därmed i stora drag oförändrat under kommande år. Det talar i sin tur för en dämpad utveckling av den inhemska inflationen. Inflationen mätt i termer av UND1X bedöms uppgå till 1,9 procent på såväl ett som två års sikt vid en oförändrad reporänta på 4,0 procent. KPI-inflationen bedöms i huvudscenariot uppgå till 1,9 procent på ett års sikt och 2,0 procent på två års sikt.


Riskbilden är också av betydelse för penningpolitikens utformning.


Den främsta nedåtrisken för inflationsutvecklingen är att den internationella avmattningen blir djupare, längre och mer utbredd än i huvudscenariot. En mer markerad avmattning i USA skulle antagligen få påtagliga återverkningar i andra delar av världen. Mot denna nedåtrisk står en risk för en snabbare inhemsk prisutveckling orsakad främst av högre lönekostnader till följd av spridningseffekter från höga avtal inom de områden där avtal ännu inte slutits och en svagare produktivitetsutveckling när konjunkturen mattas. En risk för en svagare växelkursutveckling än i huvudscenariot kan inte heller uteslutas, även om den kan vara relaterad till en fördjupad internationell avmattning. Sammantaget bedöms ändå nedåtrisken i inflationsprognosen överväga något på såväl ett som två års sikt.


Med beaktande av riskbilden bedöms inflationen mätt med UND1X bli 1,8 procent på såväl ett som två års sikt. Bedömningen för inflationen mätt med KPI är 1,8 procent på ett års sikt och 1,9 procent på två års sikt.


Daghemsavgifter inkluderas för närvarande inte i KPI och UND1X. I inflationsrapporterna har tidigare antagits att de skulle komma att inkluderas till 2002. Handläggningen av utredningen för översyn av konsumentprisindex tyder dock nu på att så inte blir fallet. Därmed bortfaller den inflationsdämpande effekt av maxtaxan som Riksbanken räknat med tidigare. Om konsekvenserna av detta ändrade antagande om maxtaxan räknas bort, innebär prognosen i inflationsrapporten en nedjustering av UND1X-inflationen med 0,2 procentenheter 2002 räknat som årsgenomsnitt. Den statistiska hanteringen av daghemsavgifterna är främst ett problem av teknisk natur och påverkar inte uppläggningen av penningpolitiken.


Den penningpolitiska bilden har genomgått avsevärda förändringar under det senaste kvartalet. Den sammantagna risken för inflationen på nedåtsidan är dock ännu ganska liten och även inklusive riskbilden är inflationen på ett par års sikt i huvudsak linje med målet. Till bilden hör också att tillväxtutsikterna i ett historiskt perspektiv är goda och i närheten av vad ekonomin klarar utan att inflationen tar fart. Detta talar sammantaget för att tills vidare lämna reporäntan oförändrad på 4,0 procent. Osäkerheten om den internationella utvecklingen och det inhemska inflationstrycket ställer dock höga krav på vaksamhet framöver.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 9 april.


Riksbankschef Urban Bäckström framträder kl. 10.00 idag i finansutskottet, Skandiasalen, Mynttorget 1.


Ett presseminarium kommer att hållas kl. 14.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Vid presseminariet deltar Lars Heikensten, Claes Berg och Hans Lindblad.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?