Persson: Gemensamma insatser för att värna förtroendet

Vice riksbankschef Kristina Persson talade under rubriken "Framtidstrons och tillitens betydelse för den ekonomiska utvecklingen " vid Jobs & Societys styrelsemöte under onsdagen. I talet berörde hon bl.a. den aktuella ekonomiska utvecklingen.

"Det  ekonomiska världssamfundet gör nu allt för att minska de negativa effekterna av terrordåden i USA. I måndags beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter. Beslutet skall ses mot bakgrund av attacken och de räntesänkningar som andra centralbanker har genomfört. Den ökade osäkerheten efter terrordåden i USA riskerar att dämpa hushållens och företagens framtidstro och därmed den globala efterfrågan."


"De första dagarna efter attacken handlade centralbankernas insatser främst om att höja beredskapen inför eventuella störningar i betalningssystemen och den finansiella infrastrukturen. Riksbanken har fortlöpande kontakter med andra centralbanker för att se till att betalningssystemen fungerar och att likviditeten upprätthålls. Trots att USA-börsen stod stilla i nästan en vecka har problemen på de finansiella marknaderna hittills varit begränsade. Erfarenheterna visar på vikten av ett fungerande samarbete och förtroende mellan centralbanker, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer världen över."


"Åtgärder har  vidtagits för att  säkerställa banksystemets tillgång på dollar. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve och Europeiska centralbanken(ECB) har beslutat att banker i euroområdet via Eurosystemet kan få tillgång till amerikanska dollar genom s.k. swap-avtal. I syfte att underlätta för de svenska bankernas betalningar i amerikanska dollar har även Riksbanken beslutat att ställa högst 1 miljard amerikanska dollar av valutareserven till förfogande för en så kallad swap-facilitet. Denna möjlighet kan de svenska bankerna utnyttja vid behov."

"De materiella skadorna är omfattande men går att reparera, svårare är det med de  mänskliga. Och även de mänskliga kan få betydande ekonomiska effekter. Nyckelfaktorn för världsekonomins utveckling just nu är hur tilliten - förtroendet bland konsumenter och företag kommer att utvecklas. I tider av kris och oro är det naturligt för dem att agera med stor försiktighet."

"Attacken mot USA kom i ett känsligt läge. Veckorna innan katastrofen stod det och vägde: Förhoppningen stod till de amerikanska konsumenterna som hittills dämpat nedgången i den amerikanska ekonomin och som man hoppades skulle  överbrygga konjunkturnedgången.

Den varaktiga effekten på aktiepriser, räntor, oljepriser, kronan och andra valutor är i dag  svårt att utvärdera. Effekterna beror bl.a. på vilka ekonomisk-politiska åtgärder som vidtas, inte minst omfattningen av det återuppbyggnadsprogram som nu diskuteras och räntesänkningarna."

"När det inträffar dramatiska händelser är det viktigt att sätta in effekterna av dessa i den tankeram som vi arbetar med på Riksbanken. Penningpolitiken påverkar efterfrågan och prisutvecklingen med betydande eftersläpning, målet är att upprätthålla fast penningvärde, av Riksbanken tolkat som 2 procents inflation. I vår tankeram står alltså den samlade bedömningen av prisutvecklingen, där både huvudscenario och riskbild vägs in, under de kommande åren i fokus. Enskilda händelser kan påverka inriktningen av penningpolitiken om dessa påtagligt och varaktigt förändrar prisutsikterna i huvudscenariot eller riskbilden på medellång sikt. Det som hände i USA den 11 september var en sådan händelse", avslutade Kristina Persson.

 

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?