Bergström: Vakande öga på inflationsutvecklingen

Vice riksbankschef Villy Bergström talade under rubriken "Riksbankens syn på svensk ekonomi" vid ett seminarium i Ljusdal under fredagen. I talet berörde han bl.a. inflationsutvecklingen.

"Riksbanken publicerade i förra veckan årets tredje inflationsrapport. Där målar vi upp en konjunkturbild som jämfört med föregående rapport i maj visar på en tydlig dämpning av efterfrågan utomlands och i Sverige. Det är obalanser i den amerikanska ekonomin, som vuxit fram under några år med allt för stor optimism om framtiden som nu korrigeras. Terrorattacken den 11 september och den säkerhetspolitiska utvecklingen har därutöver ytterligare försämrat konjunkturutsikterna", sade Bergström.

"Sverige som är starkt beroende av exporten berörs naturligtvis av den internationella utvecklingen. Svensk ekonomi väntas därför utvecklas svagare de kommande åren. Samtidig kan vi konstatera att en rad ekonomisk-politiska åtgärder vidtas, framför allt i USA, för att stimulera ekonomin. Den amerikanska centralbanken har sedan årsskiftet sänkt styrräntan med 4 procentenheter ned till 2,5 procent och regeringen bedriver en expansiv finanspolitik. Även i Sverige är den ekonomiska politiken expansiv med skattesänkningar, låga räntor och en svag krona. Vår bedömning är att efterfrågan under andra halvan av nästa år vänder upp. Hushållens disponibelinkomster ökar mer än väntat. Samtidigt ser vi en stabilisering av förmögenhetsutvecklingen. Den inhemska inflationen blir på kort sikt något högre än vi tidigare räknat med; bl.a. på grund av stigande elpriser. På lite längre sikt däremot, bedöms priserna dämpas och bli lägre jämfört med tidigare prognos", sade Bergström.

"Men, och det är ett stort 'men' förknippad med prognosen, osäkerheten är ovanligt stor och det finns risker, både på upp- och på nedåtsidan", sade Bergström.

"I ena vågskålen ligger risken för att konjunkturen försvagas ytterligare inte minst på grund av den ökade osäkerhet som uppstått i spåren av terrordåden och den säkerhetspolitiska utvecklingen. I den andra vågskålen, som talar för högre inflation, ligger effekterna av en svag krona och det faktum att kronan varit svag länge. Den uppgång vi sett för vissa prisgrupper de senaste månaderna är i huvudsak tillfällig. Samtidigt kan vi notera en viss trendmässig uppgång när man rensar bort dessa tillfälliga faktorer. Det kan förklaras av att utväxlingen mellan tillväxt och inflationen i vid mening är mindre gynnsam än i vårt huvudscenario", sade Bergström.

"Vår bedömning är emellertid att den tillfälliga inflationsuppgången klingar av under våren nästa år. Skulle denna prognos rubbas av någon anledning kan räntehöjningar inte uteslutas för att försvara inflationsmålet. Man bör också komma ihåg att den ekonomiska politiken för närvarande är expansiv. En viss återhämtning av konjunkturen skulle kunna föranleda en omläggning av politiken. Samtidigt ska man komma ihåg att konjunkturen i världen kan försämras ytterligare framöver vilket skulle ha en dämpande effekt på inflationen. Istället för att åtstramningar skulle lättnader kunna bli aktuellt. Som ni förstår är det inte en helt enkel situation. Klart är emellertid att Riksbanken är redo att agera för att säkra inflationsmålet på 2 procent", avslutade Bergström.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?