Srejber: Globalisering - en positiv process

Vid Euro Banking Associations årsmöte på Grand Hotel idag talade andre vice riksbankschef Eva Srejber på temat globalisering.


Hon inledde med att konstatera att globalisering i bemärkelsen ömsesidigt ekonomiskt beroende länder emellan inte är någon ny företeelse. Handel, exempelvis, har alltid varit basen för människors möjlighet att nå högre välstånd.


"Ökad ekonomisk integration var senast särskilt markant under en lång period före första världskriget då successivt nya marknader öppnades upp för flöden av varor och kapital. Kapitalflöden från många europeiska länder var under den tiden relativt sett större än de är idag. Även Sverige fick del av dessa flöden och fick därigenom hjälp med att bygga upp sin infrastruktur".


"De senaste decenniernas teknologiska framsteg har emellertid underlättat globaliseringsprocessen" sade Eva Srejber.


"Fördelarna och möjligheterna med denna globaliseringsprocess grundar sig på fördelarna med liberalisering och handel som betonas i klassisk ekonomisk teori. Enligt principen om komparativa fördelar når individer och länder en högre välfärd om de använder sina begränsade resurser till att göra vad de är bäst på i förhållande till andra. Genom att bidra till en mer effektiv internationell fördelning av arbete och sparande bidrar globaliseringen till att öka produktiviteten och därmed välståndet".


Eva Srejber konstaterade vidare att "Alla länder, såväl industriländer som utvecklingsländer, kan dra nytta av globaliseringen även om vinsterna i form av högre tillväxt troligtvis inte fördelas helt jämt på kort sikt. Av de senaste årens utveckling kan man dra slutsatsen att globalisering ytterligare ökar avkastningen av en god ekonomisk politik och förvärrar nackdelarna med en dålig sådan. I allmänhet är det de länder som anammar globaliseringen och anpassar sin politik därefter, bla genom avreglerad handel, genom avregleringar av kapitalmarknader och genom anpassning av växelkursregimer, som gynnas i processen".

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?