Reporäntan höjs 0,50 procentenheter till 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 3 februari att höja reporäntan med 0,50 procentenheter från 3,25 till 3,75 procent. Beslutet tillämpas från onsdagen den 9 februari. Beslutet skall ses mot bakgrund av den inflationsbedömning som Riksbanken gjorde i den senaste inflationsrapporten samt den analys som gjorts av den ekonomiska utvecklingen sedan dess.

 

Penningpolitiken är i nuläget expansiv. Under konjunkturuppgången måste dock penningpolitiken gradvis föras i en mindre expansiv riktning för att anpassa tillväxten till vad svensk ekonomi långsiktigt klarar av utan ett stigande pristryck. Genom dagens höjning av reporäntan skapas en god grund för fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling med stabila priser, hög tillväxt och ökad sysselsättning.

 

I inflationsrapportens huvudscenario bedömdes inflationen korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och ränteförändringar komma att öka svagt och något överstiga målet på två års sikt vid en oförändrad reporänta. Den samlade riskbedömningen, som är en del av det penningpolitiska beslutsunderlaget, talade för en ytterligare något högre inflation. Ändå höjdes inte reporäntan bl.a. med hänsyn till millennieskiftet.

 

Sedan inflationsrapporten publicerades har utsikterna för den redan tidigare starka internationella konjunkturen förbättrats ytterligare. Tillsammans med högre råvaru- och insatsvarupriser än väntat kan den internationella konjunkturuppgången leda till ett något högre pristryck från omvärlden än vad som förutsågs i inflationsrapporten. I inflationsrapporten bedömdes den svenska ekonomin växa med 3,4 procent 1999, 3,7 procent 2000 och 3,3 procent 2001. Den senaste tidens utveckling stödjer bilden av en stark konjunkturuppgång och det mesta talar för att tillväxtutsikterna har förbättrats.

 

Prisutvecklingen har de senaste månaderna i huvudsak varit i linje med tidigare bedömningar. Bakom uppgången i konsumentpriserna ligger främst stigande oljepriser medan prisutvecklingen i övrigt har varit dämpad. Oljepriset blir sannolikt något högre under de kommande två åren än vad som förutsattes i inflationsrapporten.

 

Hyreshöjningarna kan dock bli lägre än väntat den närmaste tiden. I samma riktning verkar en stark priskonkurrens inom teleområdet. Inflationen kan sammantaget komma att gå ner och utvecklas något svagare än väntat under våren. Penningpolitiken utformas dock främst med utgångspunkt från en bedömning av inflationen på ett till två års sikt. Eftersom efterfrågan växer starkt och de lediga resurserna i ekonomin tas i anspråk finns det skäl att räkna med ett stigande inflationstryck i det längre perspektivet. Med hänsyn tagen till dagens höjning av reporäntan bedöms UND1X-inflationen öka måttligt och vara ungefär i linje med målet på två års sikt.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 22 februari.

 

En presskonferens kommer att hållas kl. 11.00 i dag, fredag, på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. För deltagande erfordras presslegitimation. Vid presskonferensen deltar riksbankschef Urban Bäckström och förste vice riksbankschef Lars Heikensten.

 

Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens hemsida under rubriken För journalister/Video.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?