Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 22 mars att hålla reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet träder i kraft onsdagen den 29 mars. Direktionens beslut baseras på den analys av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


Slutsatsen i inflationsrapporten är att inflationen korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egnahem (UND1X) kommer att ligga något under 2 procent på ett års sikt och marginellt överstiga inflationsmålet på två års sikt.


Utsikterna för den internationella konjunkturen har fortsatt att förbättras sedan inflationsrapporten i december. Oljepriset väntas bli högre och kronan bedöms stärkas i en något långsammare takt än i föregående rapport. Även tillväxten i den svenska ekonomin väntas bli starkare än vad som förutsågs i föregående inflationsrapport. Det är framförallt tillväxtutsikterna för privat konsumtion som har förbättrats, bl.a. mot bakgrund av stigande tillgångspriser och ökande förmögenhetsvärden. Sammantaget bedöms BNP växa med 4,0 procent 2000, 3,5 procent 2001 och 2,6 procent 2002. Den förhållandevis snabba tillväxten i den samlade efterfrågan talar för att ekonomins lediga resurser kommer att tas i anspråk under de kommande två åren.


Den prognostiserade inflationen hålls tillbaka jämfört med föregående rapport av en något förändrad bedömning av enhetsarbetskraftskostnaderna. Denna är ett resultat av att produktivitetsutvecklingen förutses bli något bättre, bl.a. mot bakgrund av utfallssiffrorna från andra halvåret 1999. Den är också en följd av att lönerna bedöms växa marginellt långsammare.


Löneutvecklingen är för närvarande, i upptakten till en omfattande avtalsrörelse, svårprognostiserad. Det ökande resursutnyttjandet förutses leda till något högre löneökningar under de närmaste åren. Nya avtalskonstruktioner och andra institutionella förändringar bedöms dock hålla tillbaka uppgången. Nominallönerna i ekonomin beräknas stiga med drygt 4 procent per år de kommande åren.

Inflationsförväntningarna har fortsatt att öka på kort sikt och är nu i stort sett i linje med inflationsmålet. De mer långsiktiga förväntningarna ligger samtidigt kvar kring 2 procent.


Den successivt stigande aktivitetsnivån väntas leda till att den inhemska underliggande inflationen (UNDINHX) stiger under prognosperioden. Samtidigt hålls inflationen tillbaka av låga importprisökningar. Trots ett högre oljepris och en något svagare krona stiger importpriserna i konsumentledet fortsatt långsamt bl.a. till följd av ökad inhemsk konkurrens. UND1X-inflationen förväntas, vid oförändrad reporänta, i huvudscenariot uppgå till 1,6 procent på ett års sikt och 2,1 procent på två års sikt. Riskbilden bedöms vara balanserad, vilket innebär att inflationsprognosen i huvudscenariot och den riskjusterade inflationsprognosen sammanfaller.


Sammanfattningsvis kan konstateras att den starka konjunkturen och det gradvis stigande inflationstrycket talar för att reporäntan framöver kan komma att behöva höjas ytterligare. Med vilken takt och i vilken omfattning detta kan komma att ske, prövas i ljuset av bl.a. ny inkommande information och dess betydelse för Riksbankens samlade inflationsbedömning. Den inflationsbedömning som Riksbanken för närvarande gör innebär att inflationen under större delen av de närmaste ett till två åren väntas understiga 2 procent. Detta talar för att nu lämna reporäntan oförändrad.


Urban Bäckström framträder kl. 9.00 idag i finansutskottet, Skandiasalen, Mynttorget 1.

Ett presseminarium kommer att hållas kl. 14.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7.

För deltagande erfordras presslegitimation. Vid presseminariet, som även sänds på Riksbankens hemsida, deltar Lars Heikensten, Claes Berg, Per Jansson och Hans Lindblad.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?