Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 6 juli att hålla reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet tillämpas från onsdagen den 12 juli. Direktionens beslut baseras på den bedömning av inflationsutsikterna som gjordes i den senaste inflationsrapporten samt den analys som gjorts av den ekonomiska utvecklingen sedan dess.


I inflationsrapportens huvudscenario var inflationen, korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egnahem (UND1X), under 2 procent både på ett och två års sikt vid en oförändrad nivå på reporäntan. När hänsyn togs till olika alternativa utvecklingsvägar – främst risken för en starkare inhemsk efterfrågan – var dock bedömningen att inflationen i slutet av tvåårsperioden skulle komma att vara i linje med inflationsmålet.


Prognosen för BNP-tillväxten var 4,3 procent i år, 3,5 procent 2001 och 2,9 procent 2002. Den information som inkommit sedan inflationsrapporten publicerades motiverar inte en förändring av bedömningen.


Inflationen mätt med KPI och UND1X uppgick i maj till 1,4 respektive 1,5 procent, vilket innebär en ökning med ca 0,3 procentenheter jämfört med april. Utfallen är marginellt högre än prognostiserat. Uppgången i inflationstakten beror i stor omfattning på högre priser på villaolja och bensin. På kort sikt bedöms UND1X-inflationen fortsätta att bli något högre än prognosen i inflationsrapporten till följd av högre olje- och bensinpriser. Med ett bensinpris på ca 10 kronor väntas prognosavvikelsen i juni och juli uppgå till 0,2-0,3 procentenheter. Detta bedöms dock inte få någon större effekt på inflationen på lite längre sikt, förutsatt att inflationsförväntningarna inte påverkas. Så har hittills inte skett.


Sammantaget finns det mot denna bakgrund inte skäl att ändra inflationsbedömningen från i juni.


Den samlade efterfrågan i ekonomin är för närvarande hög och förväntas också förbli hög. Det innebär att kapacitetsutnyttjandet stiger och att det underliggande pristrycket ökar. I takt med att tidsperspektivet för bedömningen flyttas fram kan det mer konjunkturberoende inflationstrycket väntas bli mer tydligt.


Den bedömning som görs talar för att nu lämna reporäntan oförändrad. Samtidigt bör beaktas att bilden av en stark konjunkturuppgång i svensk ekonomi kvarstår. Det talar för att reporäntan kan komma att behöva höjas framöver.


Nästa penningpolitiska sammanträde äger rum den 16 augusti medan nästa inflationsrapport publiceras den 10 oktober. I denna kommer en heltäckande bedömning av Riksbankens syn på inflationsutvecklingen att presenteras.

Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 25 juli.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?