Reporäntan hålls oförändrad på 3,75 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde måndagen den 9 oktober att hålla reporäntan oförändrad på 3,75 procent. Beslutet tillämpas från onsdagen den 11 oktober. Direktionens beslut baseras på den bedömning av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


Penningpolitiken utformas för närvarande med utgångspunkt från en bedömning av inflationen korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egnahem (UND1X). I inflationsrapportens huvudscenario bedöms UND1X-inflationen, vid en oförändrad reporänta på 3,75 procent, uppgå till 1,5 procent på ett års sikt och 1,9 procent på två års sikt. När hänsyn tas till olika alternativa utvecklingsvägar – främst riskerna att oljepriset blir högre, kronan utvecklas svagare och lönerna stiger snabbare – bedöms dock inflationen bli något högre, 1,6 respektive 2,1 procent.

 

Den bedömning av inflationsutvecklingen som görs bygger på en fortsatt stark internationell konjunkturbild. Det skapar tillsammans med en stigande konsumtion och en god investeringsutveckling förutsättningar för en fortsatt snabb tillväxt även i svensk ekonomi. I huvudscenariot är prognosen för BNP-tillväxten 4 procent i år, 3,7 procent 2001 och 3 procent 2002. Jämfört med bedömningen i juni har endast små revideringar gjorts av prognosen för den svenska BNP-utvecklingen fram till 2002. Prognosen för inflationen har inte heller ändrats mer än marginellt. Att inflationsprognosen inte är högre, trots att konjunkturuppgången fortsätter och att prognoshorisonten har flyttats fram, är en följd bl.a. av att det nu bedöms finnas något mer lediga resurser i ekonomin. Löneökningarna bedöms bli något lägre samtidigt som produktivitetstillväxten är marginellt högre. Jämfört med i juni väntas inflationen på kort sikt dock bli något högre, främst som ett resultat av ett högre oljepris och en något svagare krona.


Trots den revidering av prognosen för oljepriset och kronan som gjorts i ljuset av vad som hänt under sommaren och början av hösten är utgångspunkten för bedömningen av inflationsutvecklingen alltjämt att kronan successivt förstärks och att oljepriset gradvis faller tillbaka. Osäkerheten är dock betydande. Ett högre oljepris och en svagare kronutveckling skulle kunna resultera i en snabbare inflationsuppgång än vad som antas i huvudscenariot.

 

För den något lägre löneökningstakt som antagits talar bl.a. löneutfallen hittills i år samt relativt låga och stabila inflationsförväntningar. Det bedöms ändå finnas en viss, om än relativt liten, risk för en betydligt starkare löneutveckling som resultat t.ex. av följsamhets- och kompensationskrav i avtalsrörelsen. Hur läget på arbetsmarknaden och avtalsrörelsen utvecklas har tillsammans med tilltron till låginflationspolitiken en avgörande betydelse för penningpolitikens fortsatta utformning.


Beslutet att nu lämna reporäntan oförändrad under ännu en tid ska ses mot bakgrund av bedömningen att inflationen under nästan hela den tidshorisont som Riksbanken för närvarande överblickar beräknas understiga 2 procent. När olika alternativa utvecklingsvägar vägts in i bedömningen är dock inflationen på två års sikt marginellt över den målsatta. Bilden av en stark konjunkturuppgång i svensk ekonomi kvarstår, med ett stigande resursutnyttjande på bl.a. arbetsmarknaden. Det talar för att reporäntan kan komma att behöva höjas framöver.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 24 oktober.


Riksbankschef Urban Bäckström framträder kl. 9.00 idag i finansutskottet, Skandiasalen, Mynttorget 1.


Ett presseminarium kommer att hållas kl. 13.00 på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. För deltagande erfordras presslegitimation. Vid presseminariet – som även sänds på Riksbankens hemsida. Deltar gör Lars Heikensten, Claes Berg, Per Jansson och Hans Lindblad.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?