Pressmeddelande: Rapporten Finansiell stabilitet 2000:1

Stabiliteten i det finansiella systemet är god även om det finns tendenser till riskuppbyggnad som kan leda till problem när konjunkturen vänder. Dessa tendenser är dock i dagsläget inte av sådan karaktär att det finns skäl att ingripa. Den bedömningen gör Riksbanken i rapporten Finansiell stabilitet, som presenteras idag. Den positiva resultatutveckling under 1999 gör att bankerna är väl rustade inför t.ex. en försämring av konjunkturläget eller ett fall i tillgångspriserna. Planerade minskningar av kapitaltäckningen kan dock urholka den buffert som bör byggas upp i goda tider för att hantera förluster i mindre gynnsamma konjunkturbetingelser.


De risker i bankernas utlåning till hushåll som uppmärksammades i föregående rapport bedöms ha ökat ytterligare. Hushållsutlåningen drivs till stor del av stigande priser på bostäder, men även kreditgivningen för andra ändamål förefaller ha ökat. Denna utlåningsökning utgör dock snarare en risk för enskilda hushåll, än ett problem för stabiliteten i det finansiella systemet. Inte heller i utlåningen till företags- och fastighetssektorn finns idag tecken på någon större riskuppbyggnad.


De exponeringar som finns mellan finansiella institut är en av de grundläggande orsakerna till att problem i ett institut kan sprida sig till andra, dvs. ge upphov till systemrisk. Enligt Riksbankens mening är det därför en brist att dessa exponeringar i stor utsträckning undantas i gällande regelverk. Riksbanken kommer att ta initiativ till en diskussion med Finansinspektionen och Finansdepartementet om en skärpning av reglerna om stora exponeringar.


I rapporten redogörs vidare för de möjliga åtgärder som kan vidtas av Riksbanken och andra myndigheter vid tecken på en utveckling som riskerar att leda till alltför kraftig riskuppbyggnad i banksektorn. I en sådan situation kommer Riksbanken att i första hand offentligt och direkt med bankerna klargöra sin åsikt. Rapporten Finansiell stabilitet är ett led i detta arbete. Om situationen bedöms vara särskilt allvarlig kan även andra åtgärder vidtas. I dagsläget är dock detta inte aktuellt.


En presskonferens med vice riksbankschef Lars Nyberg, Martin Andersson,
chef för enheten för finansiella system samt Martin Blåvarg, hålls idag kl. 10.00 på Riksbanken, ingång Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation krävs. Presskonferensen direktsänds också på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se.


Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]),
fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Riksbankens hemsida: www.riksbank.se under rubriken Publikationer/Finansiell stabilitet

.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?