Penning- och valutapolitik nr 3 2000: Nytt regelverk för hantering av bankkriser

Datum

Även om hanteringen av den svenska bankkrisen i början av 1990-talet framstår som framgångsrik, var den inte utan problem. Det vore fel att förlita sig på att en bankkrishantering kan improviseras fram med kort varsel när en kris uppstår. Ett regelverk bör finnas på plats som tydliggör vilka myndigheter som skall involveras vid en annalkande bankkris och vilka befogenheter och uppgifter dessa har. Det skriver Staffan Viotti i en artikel i senaste numret av Penning- och valutapolitik där han diskuterar det förslag till bankkrishantering som Banklagskommittén har lagt fram i sitt slutbetänkande. Kommitténs förslag har två huvudkomponenter: en särskild ordning för rekonstruktion och avveckling av banker, kallad offentlig administration, och en särskild myndighet, Krishanteringsmyndigheten, med huvudsaklig uppgift att handha banker under offentlig administration.

Sammanfattningskapitlen till den statliga Banklagskommitténs huvud- respektive slutbetänkande presenteras i en separat artikel. Banklagskommitténs uppdrag var att arbeta fram nya regelverk som dels skulle bidra till att minska risken för framtida bankkriser, dels skulle göra tydligare hur en bankkris skall hanteras om den ändå skulle inträffa.

Är dagens låga inflation ett resultat av tillfälliga faktorer?

I detta nummer publiceras en sammanfattning av Thomas Sargents bok The conquest of American inflation. Sargent jämför olika teorier om inflationens bestämning, diskuterar deras relevans för utvecklingen i USA och presenterar en egen teori. Sargents teori pekar på att det kan vara för tidigt att blåsa faran över för inflation: nya störningar i ekonomin, av samma typ som förekommit tidigare, skulle kunna starta en ny inflationsprocess.

I en introduktionsartikel till Sargents analys konstaterar Ulf Söderström och Anders Vredin att inflationen i många länder i stort sett följt samma utveckling som i USA. Därför är Sargents resonemang sannolikt relevant även för andra länder än USA. I Europa är många övertygade om att problemen med hög inflation nu är lösta. Sargents analys kan därför vara en viktig tankeställare.

Tidskriften finns på Riksbankens hemsida (www.riksbank.se) under rubriken Publi-kationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré, Brunkebergstorg 11, eller beställas via e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26) och telefon (08-787 01 00). En engelsk version, Sveriges Riksbank Economic Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?