Penning- och valutapolitik nr 2 2000: Svensk ekonomi fortsätter att imponera

Svensk ekonomi har i högsta grad fortsatt att imponera under det senaste halvåret. Det sade riksbankschef Urban Bäckström i sitt inledningsanförande inför finansut-skottet den 23 mars. Under 1999 växte BNP med 3,8 procent samtidigt som nästan 90 000 nya jobb tillkom, vilket är den största sysselsättningsökningen på 30 år. Dessutom har inflationstakten varit rekordlåg under de senaste tre åren. Urban Bäckström målar upp en fortsatt ljus bild av den svenska ekonomin, med måttlig, om än stigande, inflation och god tillväxt.


 

Stark tillväxt de närmaste tio åren

Även Thomas Lindh, verksam vid Institutet för Framtidsstudier och National-ekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet, talar i en artikel om den närmaste framtiden som ljus. Han förutser, utifrån empiriska skattningar av sambanden mellan befolkningsutveckling och makroekonomi, att de närmaste tio åren, trots arbetskraftsbrist, blir en gynnsam period med hög tillväxt och lågt inflationstryck.


Konkurrensen ökar med euron

Margareta Kettis, betalningssystemavdelningen, och Lars Nyberg, vice riksbanschef, diskuterar i en artikel hur eurons införande kan komma att påverka den svenska bolånemarknaden och dess finansiering. En slutsats de drar är att konkurrensen med all sannolikhet kommer att öka ytterligare, vilket i sin tur kommer att tvinga fram nya och mer kostnadseffektiva distributionsformer samt nya finansierings-former som bättre hushållar med institutens kapital.


Ett år med ny lagstiftning

Claes Berg, chef för ekonomiska avdelningen, och Hans Lindberg, biträdande chef för Konjunkturinstitutet, diskuterar i artikeln "Conducting Monetary Policy with a Collegial Board: The New Swedish Legislation One Year On" hur Riksbanken arbetar fram prognoser rörande inflation och beslut angående räntesatser. Beslutsfattandet analyseras mot bakgrund av den nya riksbankslagstiftningen som började gälla den 1 januari 1999.


Tidskriften finns på Riksbankens hemsida (www.riksbank.se) under rubriken Publikationer/Penning- och valutapolitik. Den kan också hämtas i Riksbankens entré, Brunkebergstorg 11, eller beställas via e-post ([email protected]),
fax (08-787 05 26) och telefon (08-787 01 00). En engelsk version,

Sveriges Riksbank Economic Review
, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?