Nyberg: Finansinspektionen behöver ökade resurser för att klara nya utmaningar

Datum

"Utvecklingen inom den finansiella sektorn ställer nya krav på tillsynen av aktörerna i branschen. För att säkra den finansiella stabiliteten i landet krävs, anser jag, ökade resurser till tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen."


Det sade vice riksbankschef Lars Nyberg i ett tal vid Föreningssparbankens huvudkontor i Stockholm.


"Genom att låta Finansinspektionen förfoga över de avgifter som banker och andra institut idag betalar skulle dessa resurser kunna skapas."


"Frågan om den finansiella tillsynen är viktig, framför allt mot bakgrund av den snabba tillväxttakt som sektorn uppvisat de senaste åren. Riskerna i den finansiella systemet – liksom sättet att hentera dem – är idag väsentligt annorlunda jämfört med för tio år sedan. Erfarenheterna från den internationella finanskrisen 1997 och 1998 visar på att behovet av finansiell tillsyn ökat samt även ändrat karaktär."

 

"Behovet av en alltmer riskfokuserad och kvalitativt inriktad finansiell tillsyn är något som uppmärksammats av bland annat Baselkommittén för banktillsyn. Även den svenska Banklagskommittén (SOU 1998:160) samt Finansmarknadsutredningen (SOU 2000:11) har pekat på nya krav på den finansiella tillsynen."

 

"I många länder, inklusive Sverige, innebär de nya kraven ett delvis nytt sätt att arbeta för tillsynsmyndigheten. För den svenska Finansinspektionen innebär det också att organisationen behöver tillföras kompetens av nytt slag. Om tillsynsmyndigheten till följd av resursbrist inte kan utvecklas i takt med de finansiella marknaderna så ökar på sikt riskerna i det finansiella systemet."

 

"Finansinspektionens verksamhet finansieras idag via statsbudgeten. Kostnaden för tillsynen tas sedan ut genom avgifter från de finansiella instituten. Det är, enligt min mening, en olycklig omväg."


"Ökade anslag för tillsynen måste behandlas med övriga budgetposter som skall pressa in under utgiftstaket. Det förefaller rimligare att göra som i t.ex. Storbritannien, där tillsynsmyndigheten direkt debiterar finansinstituten för sin verksamhet. En direkt avgiftsfinansiering skulle skapa finansiellt utrymme för en nödvändig förnyelse av Finansinspektionen. En effektiv tillsyn stärker förtroendet för den finansiella sektorn och är enligt min erfarenhet något de finansiella instituten är villiga att betala för. En sådan tillsyn är självklart också angelägen ur samhällets synvinkel."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?