Heikensten: God inflationsbild för närvarande

Vid Fastighetsvärldens konferens i Folkets Hus i Stockholm idag tog förste vice riksbankschef Lars Heikensten upp några frågor som berörde penningpolitiken.

Han inledde med att kommentera den goda ekonomiska utvecklingen:


"Det går bra för svensk ekonomi. Tillväxten har varit hög i flera år, också sysselsättningen ökar nu samtidigt som inflationen är låg och statens finanser starka. Som ett kvitto på denna utveckling har kronan varit stabil och marknadsräntorna fallit. Utvecklingen är ingen tillfällighet. Den hänger samman med omläggningen av den ekonomiska politiken vid 90-talets början; inriktning på prisstabilitet, budgetkonsolidering och åtgärder för att förbättra ekonomins funktionssätt och växtkraft.


Vissa inslag i dagens debatt påminner om det sena 80-talet och får mig att tycka att minnet är kort. Nu ställs bl.a. krav på ökade offentliga utgifter och förkortning av arbetstiden trots att vi vet att de offentliga finanserna snart ställs inför stora utmaningar till följd av en åldrande befolkning samtidigt som det blir allt svårare att upprätthålla nuvarande skatteuttag."


Lars Heikensten berörde även inflationsutsikterna:

"Perspektiven på penningpolitiken och inflationen svänger snabbt i den allmänna diskussionen. I höstas oroade sig många för att Riksbanken gjorde en alltför optimistisk bedömning av inflationen. Även vår bedömning - inte minst av det inhemska pristrycket - har nu underskridits. Ändå känns det viktigt att understryka att inte alltför stora växlar bör dras på en eller ett par månadssiffror för inflationen.


För egen del kan jag se argument för att göra en del revideringar i den inflationsbild vi presenterade i mars. Å ena sidan tror jag inte att tillväxten av sig själv kommer att sakta av på ett fullt lika tydligt sätt 2001 och 2002 som vi räknade med, i varje fall inte så länge stabiliseringspolitiken har en expansiv inriktning. Å andra sidan tror jag att en något bättre produktivitetsutveckling kan vara möjlig. Det kan tillsammans med en del förändringar i skatte- och utgiftssystemen motverka effekterna på inflationen av den något högre tillväxten och det faktum att vi kommit ännu lite längre in i konjunkturuppgången."


Avslutningsvis gav Lars Heikensten sin syn på den aktuella penningpolitiken:

"Inflationsbilden ser alltså för närvarande bra ut. Men jag vill understryka att tillväxten fortsatt är stark och undan för undan leder det till att lediga resurser tas i anspråk. Det finns därför - så länge konjunkturperspektiven inte ändras tydligt - skäl att räkna med att det inhemska inflationstrycket kommer att öka, även om inflationen på kort sikt kan komma att fortsätta vara låg.


En risk för den ekonomiska utvecklingen utgör lönebildningen, även om det inte i dagsläget finns något som talar för att ändra den bedömning av löneutfallen för år 2001 och 2002 som direktionen gjorde i mars. En annan utgör prisutvecklingen på tillgångsmarknaderna, som på sikt kan medföra obalanser i ekonomin som i sin tur, när de korrigeras, kan få negativa effekter på tillväxten och sysselsättningen.


Trots att inflationsperspektiven ser bättre ut finns det, som jag ser det, anledning att räkna med att ytterligare räntehöjningar kommer att behövas. I vilken takt detta kan komma att ske har blivit mer osäkert. Som alltid beror det på hur vår syn på inflationen utvecklas."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?