CPIS -97 Coordinated Portfolio Investment Survey

Under Internationella Valutafondens (IMF) ledning har en internationell undersökning för att mäta portföljtillgångar i utlandet genomförts. Studien, i vilken 29 länder deltog, är nu sammanställd och för första gången kan en bild av hur världens olika länders portföljskulder fördelas på länder och värdepapper presenteras. Undersökningen redovisar innehaven värderade till det marknadsvärde och omräknade till den växelkurs som gällde den sista december 1997.

Resultaten indikerar att den samlade svenska portföljskulden vilar i händerna på framförallt USA, Storbritannien och Japan, vilka tillsammans svarar för hälften av det utländska portföljinnehavet av svenska värdepapper. De amerikanska investerarna är den i särklass största utländska ägaren av svenska aktier genom att inneha 48 procent av den totala utländska ägarandelen. Detta motsvarar 14,5 procent av värdet på Stockholmsbörsen. De brittiska investerarnas andel av börsvärdet uppgår till nära fem procent. På obligationssidan har japanska placerare den största investeringspositionen genom att inneha drygt 17 procent av det totala utländska innehavet, vilket utgör drygt två procent av den svenska obligationsstocken. Tyskland, Schweiz och Luxemburg deltar inte i undersökningen.

Ytterligare information lämnas av avdelningen för finansiell statistik,
Roger Josefsson, tel. 08 - 787 07 43

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?