Berg: Penningpolitik och statistik i den nya ekonomin

Datum

"Det mesta talar för att inslag av s.k. ny ekonomi i Sverige nu bidrar till en mer gynnsam relation mellan tillväxt och inflation än den vi hade under 1970- och 1980-talen. IT-användningen är t.ex. högre än i många andra europeiska länder och på samma eller högre nivå som USA. Även när det gäller IT-investeringar ligger vi i topp", det sade Claes Berg, chef för avdelningen för penningpolitik vid Riksbanken, på ett seminarium på fredagen som arrangerades av Justitiedepartementet.


"Det är också klart att ökade inslag av ny ekonomi påverkar såväl utbudssidan som efterfrågesidan i ekonomin", fortsatte Berg. "I den mån den potentiella tillväxten förbättras av ökad användning av informationsteknologi så bidrar det till att ekonomin kan växa snabbare utan att inflationsmålet hotas. Men såväl kapitalbildning som konsumtion i ekonomin som helhet påverkas av vinstförväntningar och aktiekurser för företagen i den nya ekonomin. Efterfrågan kan alltså komma att växa snabbare än utbudet, vilket skulle kunna motivera en stramare penningpolitik för att inte inflationen skall ta fart."


"Samtidigt som informationsteknologin vunnit terräng så har inflationen och ekonomins funktionssätt påverkats i positiv riktning av ett antal olika strukturella förändringar: bl.a. har inflationsmålet etablerats, olika marknader har avreglerats och Sverige har gått med i EU. Det är därför svårt att urskilja vad de förändringar vi ser i den ekonomiska statistiken beror på", fortsatte Berg. "Detta är ett skäl till att Riksbanken och SCB har inlett ett samarbete på ett antal områden som bl.a. berör mätning och analys av produktivitetsutvecklingen till följd av ökande inslag av ny ekonomi."


"SCB skall närmare analysera möjligheterna att leverera statistik rörande IT-investeringar i hård- och mjukvara för datasystem och telekommunikationsutrustning. En ingående produktivitetsstudie på mikronivå av det statistiska underlaget skall också göras."


"Vidare berör samarbetet mellan SCB och Riksbanken förbättrad prismätning av producentpriserna."


"När det gäller snabbheten i redovisningen av statistikresultaten har vi konstaterat att EU-länderna ligger långt efter USA. Riksbanken beställer i detta sammanhang en förstudie av möjligheterna till snabbare publicering av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Riksbanken beställer också en analys av skillnader i sättet att mäta produktivitetsutvecklingen mellan USA och Sverige", avslutar Claes Berg.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?