Undersökning - svenska portföljinnehav av utländska aktier

Riksbankens årliga undersökning visar att svenskarnas innehav av utländska portföljaktier vid årsskiftet 1998 uppgick till ett marknadsvärde på 574 miljarder kronor. Jämfört med årsskiftet 1997 har innehavet ökat med 170 miljarder kronor. Storleken på förändringen bestäms av nettoköp av aktier tillsammans med värdeförändringar i börs- och valutakurser. I årets undersökning tillkommer också en metodförändring som har påverkat storleken på innehavet. Under 1998 nettoköpte svenska placerare utländska portföljaktier för 59 miljarder. Värde- och metodförändringar uppgick således till ca 110 miljarder kronor. Av de totala placeringarna svarade innehavet av utländska aktier för knappt 358 miljarder kronor, medan innehavet av utländska fondandelar uppgick till 216 miljarder.

Den största andelen av aktieinnehavet, cirka 38 procent eller drygt 215 miljarder, är placerat i USA. Även om USA var det största enskilda landet var huvuddelen av svenskars innehav placerat i europeiska aktier och då framförallt i EU-länderna. Av tabell 1 framgår att Luxemburg med 69,6 miljarder är det största mottagarlandet för svenska portföljinvesteringar inom EU-området. Förklaringen till den stora ökningen i Luxemburg jämfört med förra året (0,5 mdkr) är att fr.o.m. 1998 års undersökning tillförs fondandelar i utlandsregistrerad fond det land där fonden är registrerad. Tidigare år fördelades aktier i utlandsregistrerade fonder enligt emittentens hemland. Luxemburg är hemvist för de flesta utlandsbaserade fonderna. Bortsett från Luxemburg är det framförallt i Finland, England och Tyskland som svenska investerare har stora tillgångar. Aktieinnehavet har även ökat i andra EU - länder såsom Nederländerna, Frankrike, Italien och Spanien.


Innehavet i emerging markets uppgick till 11,4 miljarder eller knappt 2% av de totala placeringarna. Placeringar i Sydostasien och Central- och Östeuropa, som till huvuddelen består av andelar i aktiefonder, har sjunkit kraftigt jämfört med föregående år. Innehavet i Central- och Östeuropa uppgick till 3,4 miljarder kronor (8,2) vid årsskiftet varav innehavet i Ryssland uppgick till 0,3 miljarder kronor (3,1).
Innehavet i Asien exkl. Japan var 7,8 miljarder kronor varav 7,6 (13,9) var placerade i Sydostasien. Liksom placeringarna i Östeuropa består innehavet till största delen av fondsparande.


Metod

De siffror som presenteras i rapporten är baserade på en totalundersökning. Den riktades till depåinstitut (förvaringsinstitut) såsom alla banker och bankfilialer, fondbolag, fondkommissionärer, försäkringsbolag samt övriga placerare (företag, stiftelser) vars innehav förvaras direkt i utlandet.

Undersökningen skickades till 238 rapportörer och 211 har svarat. För att undvika dubbelräkning har rapportörerna ombetts att uppge förvarings-institutets namn. Detta innebär att om fondbolagens, fondkommissionärers och försäkringsbolagens tillgångar förvaras hos svenskt depåinstitut, är det förvaringsinstitutet som har rapporterat tillgångarna. 55 svar användes inte pga. att de inte hade något innehav (t.ex. sålt aktier under året, övertäckning i registret).

Undersökningen har genomförts med väsentligen samma definitioner och metodik sedan 1989. I årets undersökning skedde två metodförändringar gällande redovisning av andelar i ulandsregistrerade fonder. Tidigare år fördelades utländska aktier i utlandsbaserade fonder efter emittentens hemland. Dessutom redovisades enbart utlandsregistrerade fondens innehav av de utländska aktier.

Fr.o.m. 1998 års undersökning redovisas 1)innehav i utlandsregistrerade fonder fördelat efter det land där de är registrerade och 2)oberoende av vilka värdepapper fonden placerar i. Metodförändringarna innebär dels ändrad landfördelning dels en nivåhöjning av totala tillgångarna.

Resultatet presenteras per land och typ av placering men inte per sektor eftersom det övervägande är den finansiella sektorn som har svarat för placerarnas räkning.

Definitioner

Portföljaktier definieras som investeringar i aktier där ägarandelen är lägre än 10 procent av rösterna eller kapitalet. I begreppet utländska aktier ingår förutom aktier även svenska depåbevis (SDB), andelar i utländska fonder registrerade i Sverige samt andelar i värdepappersfonder registrerade i utlandet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?