Reporäntan hålls oförändrad på 2,90 procent

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde onsdagen den 2 juni att hålla reporäntan oförändrad på 2,90 procent. Direktionens beslut baseras på den analys av inflationsutsikterna som idag presenteras i Riksbankens inflationsrapport.


Inflationsrapportens slutsats är att inflationen korrigerad för tillfälliga effekter av indirekta skatter, subventioner och ränteförändringar marginellt kommer att underskrida Riksbankens mål på ett till två års sikt. Avvikelsen är dock liten, särskilt om den förändrade riskbilden beaktas. Riskerna framstår nu som balanserade runt inflationsrapportens huvudscenario.


De internationella konjunkturutsikterna har förskjutits i positiv riktning under våren, framför allt till följd av en fortsatt stark utveckling i USA. De ekonomier som först drabbades av Asienkrisen har långsamt börjat återhämta sig. I euroområdet har industrikonjunkturen försvagats, men det mesta tyder nu på att fallet bromsas upp och att konjunkturen bottnar. Trots de något starkare tillväxtutsikterna för OECD-området och trots högre oljepriser bedöms emellertid inflationstrycket från omvärlden endast bli något högre än vad som var utgångspunkten i inflationsrapporten från mars.


Aktiviteten i den svenska ekonomin väntas nu utvecklas något starkare under prognosperioden än vad som antogs i föregående inflationsrapport. Den inhemska efterfrågan bedöms stiga successivt, bl.a. mot bakgrund av ett lågt ränteläge.

Tillsammans med en viss återhämtning av den internationella konjunkturen bedöms detta innebära att BNP växer med 2,5 procent 1999, samt 3 procent 2000 respektive 2001. I nuläget finns förhållandevis gott om lediga resurser i ekonomin, men de kommer sannolikt att tas i anspråk successivt under de kommande två åren. Detta medför troligen ett gradvis högre inflationstryck. Inflationsförväntningarna i ekonomin ligger dock fortfarande på en låg nivå. Inflationen förväntas, enligt enkätundersökningar, underskrida 2 procent de närmaste två åren och på längre sikt är förväntningarna i linje med Riksbankens inflationsmål.


Ändrade indirekta skatter, subventioner och räntekostnader för egna hem bedöms hålla tillbaka ökningen av konsumentprisindex med 0,8 procentenheter på ett års sikt och 0,3 procentenheter på två års sikt. I rådande läge bortses från dessa tillfälliga faktorer i utformningen av penningpolitiken, eftersom de inte bedöms få någon varaktig inverkan på inflationen eller inflationsförväntningarna. I praktiken innebär detta att penningpolitikens uppläggning i nuläget baseras på en bedömning av inflationen mätt med UND1X.


Rensat för ändrade indirekta skatter, subventioner och räntekostnader bedöms inflationen, mätt med UND1X, uppgå till 1,9 procent på ett års sikt och 2,0 procent på två års sikt. Inflationen, mätt med KPI, bedöms uppgå till 1,0 procent på ett års sikt och 1,6 procent på två års sikt.


Sammantaget bedöms riskbilden nu vara symmetrisk runt huvudscenariot. Risken för en mer långvarig och djupare internationell konjunkturnedgång bedöms ha minskat, samtidigt som oljepriserna kan komma att stiga snabbare än vad som förutsätts i huvudscenariot. Det går heller inte att utesluta att den inhemska efterfrågan utvecklas starkare och här utgör finanspolitiken en viktig faktor. I den andra vågskålen ligger risken för en korrigering på de internationella aktiemarknaderna samt erfarenheterna från senare år, då inflationen både i Sverige och i omvärlden blivit lägre än vad historiska samband visat. Det senare skulle kunna tala för en lägre utväxling mellan tillväxt och inflation än vad som förutsätts i huvudscenariot. Under de närmaste åren, då konjunkturen bedöms bli starkare och inflationstrycket öka, blir det extra viktigt att följa indikationer på kapacitetsbrister i ekonomin och prisbildningen för att utvärdera hållbarheten i tidigare samband.


Protokollet från direktionens penningpolitiska diskussion under gårdagens sammanträde kommer att publiceras den 2 augusti.


Årets tredje inflationsrapport presenteras den 6 oktober.

Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se).

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?