IMF publicerar rapport om Sverige

Internationella valutafonden (IMF), offentliggör idag en omfattande utvärdering av den svenska ekonomin. Sådana rapporter produceras varje år, men detta är första gången rapporten görs tillgänglig för allmänheten. Publiceringen är ett led i det svenska arbetet för ökad öppenhet inom IMF.


De flesta av IMF:s 182 medlemsländer utvärderas årligen. Sverige har varit drivande i en försöksverksamhet där dessa utvärderingar offentliggörs. Hittills har elva rapporter publicerats.


En aspekt på penningpolitiken som IMF tar upp i sin rapport, är hur inflationsmålet bör definieras i relation till tillfälliga effekter. Detta kommenterade Riksbanken i början av året i samband med ett förtydligande av inflationsmålet. Penningpolitiken inriktas på att uppnå målet 2 procent, +/- 1 procentenhet, definierat i termer av konsumentprisindex på 1 till 2 års sikt, samtidigt som Riksbanken normalt bortser från tillfälliga effekter härrörande från förändringar i räntekostnader och indirekta skatter. För att underlätta en utvärdering av penningpolitiken i efterhand redogör Riksbanken regelbundet i förväg för hur stor avvikelse sådana faktorer kan motivera på 1-2 års sikt. Ett exempel på detta var kommentaren i Inflationsrapporten från juni att penningpolitiken för närvarande är baserad på en bedömning av underliggande inflation definierad som UND1X.


Riksbanken överväger också en omformulering av inflationsmålet i linje med rekommendationerna i IMFs rapport. Emellertid är det viktigt att inse att alla kända mått på inflation har brister. Därför inväntar Riksbanken KPI-utredningens pågående arbete liksom utvecklingsarbetet med definitionen av EU’s harmoniserade index för konsumentprisindex. Även efter en tänkbar omformulering kommer förtydligandet från januari att vara värdefullt.


Rapporten och Sveriges kommentarer på rapporten kan hämtas på Internationella valutafondens hemsida, http://www.imf.org/external/np/a4pilot/doc.htm.


Frågor om IMF:s kommentarer på svensk penningpolitik besvaras av förste vice riksbankschef Lars Heikensten, tel 787 01 41 samt Claes Berg , chef för ekonomiska avdelningen, tel 787 01 83.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?