Detaljerad banklagstiftning ej meningsfull

Datum

Penning- och valutapolitik nr 3 1999

Det är inte meningfullt att ha en detaljerad banklagstiftning eftersom den snabbt blir överspelad. I stället gäller det att formulera ramlagar som kan hantera utvecklingen på det finansiella området, men som samtidigt är tillräckligt vägledande för att ge nödvändiga underlag för tolkningar, tillämpningsföreskrifter och liknande.

 

Det skriver Göran Lind och Johan Molin i artikeln "Mot nya nationella och internationella bankregler" som publiceras i Penning och valutapolitik nr 3.

 

Banklagskommitténs och Baselkommitténs förslag utgör svar på brister i befintliga regelverk. Trots skilda utgångspunkter och angreppssätt har de båda förslagen påfallande likheter, och i många avseenden kan förslagen ses som viktiga komplement till varandra. Den bärande principen för Baselförslaget, de bärande pelarna med kvantitativa kapitaltäckningsregler, riskbaserad tillsyn och krav på genomlysbarhet, har sina direkta motsvarigheter i Banklagskommitténs tre så kallade portalparagrafer om soliditet, riskhantering och genomlysning. Något av grundfilosofin bakom Baselkommitténs förslag till en förstärkt riskbaserad tillsyn återfinns också i Banklagskommitténs förslag till utvidgat ansvar för Finansinspektionen.

 

Dessutom redogör Christian Ragnartz för förvaltningen av Riksbankens valutareserv som uppgår till över 130 miljarder kronor. Förvaltningen innebär ett betydande ansvar och artikeln syftar till att förklar vilken ränterisk Riksbanken valt at exponera valutareserven för, varför banken gör det, samt vilka implikationer detta har för Riksbankens totala resultat.

 

Slutligen redovisar Claes Berg principerna för Riksbankens politik med inflationsprognos och ett fastlagt inflationsmål och hur denna politik har fallit ut i praktiken, sedan den introducerades 1993.

 

Tidskriften kan hämtas i Riksbankens entréer, Brunkebergstorg 11 och Malmskillnadsgatan 7 eller beställas via e-post i[email protected], fax 08-787 05 26 och telefon 08-787 01 00. En engelsk version, Quarterly Review, kommer att finnas tillgänglig om några veckor.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?