Sänker reporäntan 0,25 procentenheter

Riksbankschefen har, efter sedvanlig avstämning med riksbanksfullmäktige, beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,10 procent. Beslutet träder i kraft i samband med reporänteförfarandet på tisdag den 9 juni 1998.

De monetära förhållandena kan, i varje fall för en tid, föras i en något mer stimulerande riktning utan att äventyra inflationsmålet, heter det i slutsatserna i årets andra inflationsrapport som Riksbanken publicerar i dag.
Sedan inflationsrapporten publicerades i mars har inflationen i Sverige utvecklats svagare än vad Riksbanken och många andra bedömare förutsett. Även i omvärlden har inflationen blivit överraskande låg. Bakom den svenska utvecklingen ligger temporära effekter, men den underliggande inflationen har också fallit. Samtidigt tycks den realekonomiska utvecklingen fortsätta ungefär som väntat.

Inflationen i huvudscenariot ligger nu under målet på 2 procent i det perspektiv, ett till två år framåt i tiden, som är mest relevant för penningpolitiken.

Inflationstrycket från omvärlden bedöms bli lågt framöver, trots en gynnsam internationell konjunkturutveckling. Till detta bidrar låga olje- och råvarupriser, ökad internationell konkurrens, samt ett antagande om en mindre förstärkning av kronan.

I huvudscenariot förutses en konjunkturuppgång med en successivt stigande inhemsk efterfrågan. Produktivitetstillväxten bedöms bli högre än vad Riksbanken tidigare trodde. Det talar för att det kommer att finnas kvar en överskottskapacitet i ekonomin även på två års sikt. Utfallet av lönerörelsen gör att det kan finnas skäl att se något ljusare på lönekostnadsutvecklingen under de kommande åren. Dessutom har inflationsförväntningarna dämpats ytterligare sedan föregående rapport.

I den nya rapporten redovisas en osäkerhetsbedömning. Den talar för att inflationen kan bli något lägre än i huvudscenariot. Det skulle kunna bli följden av en svagare internationell konjunkturutveckling.

En presskonferens med Urban Bäckström, Lars Heikensten, Claes Berg, Hans Lindberg och Hans Lindblad hålls kl. 10.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation krävs. Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?