Reporäntan sänks 0,25 procentenheter till 3,85%

Riksbankschefen har efter avstämning med fullmäktige beslutat att i dag sänka reporäntan med 0,25 procentenheter från 4,10 till 3,85 procent.

 

Sedan den senaste Inflationsrapporten publicerades i september har ny information inkommit som gör det motiverat att revidera ner bedömningen av inflationen. På två års sikt bedöms nu inflationstakten underskrida Riksbankens mål på 2 procent.

 

- Den globala finansiella krisen bedöms få större reala konsekvenser. Till detta bidrar bl.a. betalningsinställelsen i Ryssland i augusti och kollapsen för den amerikanska ”Hedge-fonden” Long Term Capital Management i slutet av september. Statistik publicerad under hösten och nya bedömningar gjorda bl.a. av IMF och OECD talar för att en ytterligare nedjustering av tillväxt och inflation i OECD-området är motiverad.


- Fortfarande bedöms tillväxten i den svenska ekonomin bli relativt god under de närmaste åren, men den svagare internationella utvecklingen bidrar till att det är motiverat att revidera ner det väntade kapacitetsutnyttjandet. Nettoexporten försvagas, lageruppbyggnaden har ökat och utlåningen till företagen ökar nu i en långsammare takt. Samtidigt ser hushållen nu något mindre positivt på den framtida utvecklingen.

 

- Statistik för prisutvecklingen pekar i samma riktning. Inflationstrycket är lågt. De temporära effekterna bedöms nu ge ett lägre bidrag till KPI år 2000. Olika enkäter visar att inflationen förväntas bli fortsatt låg.

 

Jämfört med Inflationsrapporten i september finns det egentligen bara en faktor som talar emot ett lägre inflationstryck; den svagare kronan. Den senare tidens utveckling skulle kunna motivera en nedrevidering av kronans växelkursbana, jämfört med huvudscenariot i inflationsrapporten. Även beaktat detta är dock den samlade bedömningen att inflationen kommer att ligga under Riksbankens mål.

 

En presskonferens med Urban Bäckström och Lars Heikensten kommer att hållas kl. 11.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Presslegitimation erfordras

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?