Inflationsutsikterna något mer dämpade

Inflationsutsikterna framstår som något mer dämpade än då föregående inflationsrapport publicerades i december 1997. I inflationsrapportens huvudscenario förväntas dock en konjunkturuppgång med långsamt stigande kapacitetsutnyttjande och därmed något ökande inflationstryck. Detta talar för en viss försiktig skärpning av penningpolitiken under det kommande året.


Samtidigt innebär Asienkrisen att inflationen kan komma att bli lägre. Dessutom har kronans utveckling medfört en ökad osäkerhet om den framtida inflationen. Sammantaget talar detta för att reporäntan inte bör ändras för närvarande.
Osäkerheten i bedömningen gör dock att det finns starka skäl att löpande pröva penningpolitikens uppläggning i ljuset av ny inkommande information.

Det skriver Riksbanken i årets första inflationsrapport, som publiceras i dag.


BNP-tillväxten bedöms i huvudscenariot tillta och bli drygt 2,5 procent 1998 och cirka 3 procent 1999, vilket är något lägre än vad som förutsågs i föregående inflationsrapport. Tillväxten bedöms bli förhållandevis god även 2000. Detta innebär att kapacitetsutnyttjandet väntas stiga och att produktionsgapet kan komma att slutas någon gång under 2000.


Inflationen bedöms i huvudscenariot i genomsnitt komma att uppgå till 1,6 procent 1998 och 2,1 procent 1999. Olika mått på underliggande inflation indikerar ett svagt stigande inflationstryck under prognosperioden.

Inflationsförväntningarna tyder på en prisutveckling i linje med inflationsmålet under de närmaste åren. Förtroendet för Riksbankens prisstabilitetsmål förefaller vara på väg att etableras.


En presskonferens om inflationsrapporten hålls kl. 10.00 med Lars Heikensten, Claes Berg, Hans Lindberg och Hans Lindblad på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.


Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?