Inflationen något under inflationsmålet på 1 - 2 års sikt

Den internationella konjunkturavmattningen bedöms medföra att den svenska tillväxten blir lägre och att inflationen något understiger målet på 2 procent på ett till två års sikt. Mot denna bakgrund blir slutsatsen att det kan finnas ett litet utrymme för att justera penningpolitiken i en mer expansiv riktning.


Det är slutsatsen i årets fjärde inflationsrapport, som Riksbanken presenterar i dag.

- I rapportens huvudscenario bedöms BNP-tillväxten bli mellan 2,5 och 3 procent i år och mellan 2 och 2,5 procent 1999 och cirka 2,5 procent 2000. Den lägre tillväxten innebär bl.a. att löneglidningen dämpas något och att lediga resurser torde finnas kvar i ekonomin även på två års sikt. Riksbankens räntesänkningar och kronförsvagningen ger dock en expansiv effekt på den totala efterfrågan och bidrar till att förhindra en uttalad avmattning i den svenska konjunkturen.


- De försämrade tillväxtutsikterna bedöms medföra att den underliggande inflationen, mätt med UND1X, kommer att underskrida 2 procent något på ett till två års sikt.

Detsamma gäller inflationen mätt med det internationellt harmoniserade konsumentprisindexet HIKP, som väntas bli 1,7 procent fjärde kvartalet både 1999 och 2000. Temporära effekter som förändringar i indirekta skatter och subventioner dämpar inflationen ytterligare. Mätt med KPI bedöms inflationen uppgå till 1,2 procent i slutet av nästa år och till 1,4 procent på två års sikt.


Sammantaget förefaller nedåtriskerna i inflationsbedömningen vara något större än uppåtriskerna.


En presskonferens med Lars Heikensten, Claes Berg, Hans Lindberg och Hans Lindblad hålls kl. 9.00 på Riksbanken, Malmskillnadsgatan 7. Pressleg. krävs. När inflationsrapport 1/1999 publiceras är inte klart eftersom datumet fastställs av den nya direktionen. Riksbanken återkommer så snart datum är fastställt.


Rapporten kan beställas via Internet (www.riksbank.se), e-post ([email protected]), fax (08-787 05 26), telefon (08-787 01 00) eller hämtas på Malmskillnadsgatan 7 och Brunkebergstorg 11. Rapporten finns också på Internet (www.riksbank.se).

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?