EU:s centralbanker avtalar om den praktiska tillämpningen av ERM2

Europeiska centralbanken (ECB) och centralbankerna i de EU-länder som står utanför euroområdet när det upprättas den 1 januari 1999 har undertecknat ett avtal om hur växelkursmekanismen ERM2 ska tillämpas i praktiken.


Riksbanken har undertecknat avtalet för svensk del, men det innebär inte att kronan kommer att ingå i växelkurssamarbetet. Riksbanken fortsätter alltså att bedriva penningpolitiken med ett inflationsmål under rörlig växelkurs.


Grunddragen i ERM2 fastställdes vid Europeiska rådets möte i Amsterdam i juni 1997. För de valutor som deltar i ERM2 kommer en centralkurs gentemot euron och ett fluktuationsband runt denna centralkurs att fastställas. Europeiska rådet har angivit att deltagande i ERM2 är frivilligt för EU-länderna utanför EMU.


Det nu undertecknade centralbanksavtalet lägger fast de operativa förfarandena vid tillämpningen av ERM2. Det ersätter det avtal som ingicks 1979 mellan EU:s centralbanker när Europeiska monetära systemet upprättades, det s.k. EMS-avtalet.

Riksbanken anslöt sig till EMS-avtalet i samband med Sveriges medlemskap i EU.

När Riksbanken nu undertecknat ERM2-avtalet utan att kronan knyts till euron innebär det att Riksbanken kommer att delta i ett reguljärt informationsutbyte mellan centralbankerna om utvecklingen på valutamarknaden. Vidare måste Riksbanken i förväg komma överens med övriga berörda centralbanker om Riksbanken avser att använda EU-valutor i interventioner eller andra transaktioner över ett visst belopp på valutamarknaden. Detta gäller redan i dag.


Avtalet kommer att finnas tillgängligt på engelska på ECB:s hemsida: http://www.ecb.int. Det kommer även att bli tillgängligt på svenska.


Ytterligare upplysningar lämnas av Christina Lindenius, biträdande avdelningschef, penning- och valutapolitiska avdelningen, tel. 070-5543216.

 

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?