Valutapolitiska utredningen riskerar underminera trovärdigheten för penningpolitiken

Den valutapolitiska utredningens förslag riskerar att underminera trovärdigheten för penningpolitiken och därmed Riksbankens möjligheter att uppfylla målet att värna penningvärdet. Detta riskerar att medföra ett högre ränteläge samtidigt som det kan komma att begränsa Riksbankens möjligheter att inom ramen för en politik inriktad på prisstabilitet stödja den allmänna ekonomiska politiken.

Det remissvaret lämnar i dag riksbanksfullmäktige på "Utredningen om ansvaret för valutapolitiska frågor", som utredaren Pierre Vinde lämnade i januari. Utredningen föreslår att ansvaret för valutapolitiken överförs från Riksbanken till regeringen.
Med avreglerade finansmarknader och fria kapitalrörelser finns det en direkt och ofrånkomlig koppling mellan penning- och valutamarknaderna och därmed mellan penning- och valutapolitik.

"Detta innebär att det kan uppkomma en målkonflikt mellan de två politikområdena; valutapolitiska beslut kan få direkta konsekvenser för möjligheterna att uppnå prisstabilitet. Otydlighet om var ansvaret ligger kan skada förtroendet för penningpolitiken och prisstabilitetsmålet", skriver fullmäktige i sitt remissvar.

En hög trovärdighet för penningpolitiken och prisstabilitetsmålet är särskilt viktig om Sverige skulle komma att stå utanför EMU, enligt fullmäktige.

Inom EU utgör växelkurssamarbetet en central del av samarbetet och valutapolitiken betraktas som en fråga av gemensamt intresse. Fullmäktige anser därför att det framstår som ändamålsenligt att regeringen beslutar om vilken växelkursregim som skall gälla för kronan gentemot övriga EU-valutor.

Fullmäktige understryker att hur denna växelkursregim skall tillämpas är en fråga som måste falla inom Riksbankens ansvarsområde för att förtroendet för penningpolitiken och prisstabilitetsmålet skall säkras. Detta innebär att Riksbanken skall fatta beslut om centralkurs och bandbredd i ett fast växelkurssystem. I motsats till utredningsförslaget innebär det också att regeringen inte kan utfärda allmänna riktlinjer för valutapolitiken under rörlig växelkurs.

Ytterligare upplysningar:

Urban Bäckström, riksbankschef, tel. 08 - 787 01 02
Christina Lindenius, biträdande avdelningschef PVA, tel. 08 - 787 04 69

Remissvaret finns att hämta i Riksbankens huvudentré, Brunkebergstorg 11. Remissvaret kan också beställas från Informationscentralen, tel. 787 01 00, eller via fax, 08 - 787 05 26.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?