Utvecklingen i linje med senaste inflationsrapporten

"Det är ännu för tidigt att i detalj utvärdera all information av betydelse för inflationen i Sverige som inkommit under sommaren. Utvecklingen förefaller i stora drag ligga i linje med bedömningen i den senaste inflationsrapporten."

Det sade vice riksbankschef Lars Heikensten vid ett kundmöte på Svenska Handelsbanken i dag.

Till den positiva bilden hör ett stabilt internationellt efterfrågeläge. Den europeiska konjunkturen vänder upp, samtidigt som ekonomin i USA är fortsatt stark. Dessutom väntas en fortsatt dämpad inflation i vår omvärld.

Efter en svag utveckling i början av året tog den svenska konjunkturen ny fart under andra kvartalet i år. Den inhemska efterfrågan förefaller återhämta sig. Hushållen har ökat sina inköp av varaktiga konsumtionsvaror, optimismen ökar bland konsumenterna, investeringarna vänder upp och såväl export som import växer starkt.

Inflationen och dess bestämningsfaktorer har i huvudsak utvecklats i enlighet med den bedömning som gjordes i inflationsrapporten i juni. Det finns fortfarande lediga resurser i den svenska ekonomin. Det är ett viktigt skäl till att vi kan ha en relativt god tillväxt som är förenlig med låg inflation, enligt Lars Heikensten.

Produktiviteten i det svenska näringslivet fortsätter också att öka på ett sätt som är gynnsamt ur inflationssynpunkt. Sedan inflationsrapporten i juni har kronans växelkurs, mätt med TCW-index, apprecierat ett par procent.

Preliminär statistik över lönerna i den privata och den offentliga sektorn visar att löneökningstakten successivt har dämpats sedan sommaren 1996. För sysselsättningen är det viktigt att anpassningen av lönebildningen till en ekonomi med låg inflation fortsätter, påpekade Lars Heikensten.

Den 23 september publiceras årets tredje inflationsrapport.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?