Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten

Riksbanken levererar 8,1 miljarder kronor till staten. Detta framgår av Riksbankens förvaltningsberättelse för år 1996 som idag överlämnats till riksdagen. Förvaltningsberättelsen innehåller förutom Riksbankens bokslut även en redovisning av verksamheten under 1996.

Riksbankens resultat före bokslutsdispositioner visade för 1996 ett överskott på 18,6 miljarder kronor. Av detta belopp avsätts 4,6 miljarder till resultatutjämningsfonden. Motsvarande resultat 1995 visade ett överskott på 18,8 miljarder kronor, en avsättning till resultatutjämningsfonden på 14,3 miljarder samt en inleverans till staten på 8,1 miljarder kronor. Till staten inlevererat belopp baseras på ett genomsnitt av resultatet för de senaste fem åren.
Till dispositionsfonden förs 6,0 miljarder kronor. Detta omfattar årets valutakursförändring på 4,9 miljarder samt 10 procent av det genomsnittliga resultat före bokslutsdispositioner.

Överskottet i den utländska rörelsen blev 14,2 miljarder mot 18,5 miljarder för 1995. Detta överskott består av ränteintäkter på 9,4 miljarder, räntekostnader på 0,2 miljarder samt valutakurseffekt på 4,9 miljarder.

Resultatförsämringen i den utländska rörelsen under 1996 jämfört med 1995 beror på att valutareserven var mindre under 1996 än under 1995 men framförallt på att den internationella räntenivån varit relativt stabil 1996 jämfört med 1995. Till följd av marknadsvärderingen av värdepappers-innehavet påverkades resultatet för 1995 positivt av den kraftiga räntenedgången. Mot slutet av året försvagades den svenska kronan vilket inräknat den utestående negativa terminspositionen gav en positiv värderingseffekt på 4,9 miljarder kronor.

Valutareserven har under 1996 uppgått till i genomsnitt 153,4 miljarder kronor. Samtidigt har Riksbanken haft en negativ terminsposition i utländsk valuta på motsvarande 70,1 miljarder vilket ger en nettoposition i avista- och terminsinnehav på 83,3 miljarder under 1996.

Överskottet i den inhemska rörelsen blev 4,8 miljarder kronor. Föregående år var motsvarande överskott 0,7 miljarder.
Resultatförbättringen berodde på lägre räntekostnader som en följd av en lägre räntenivå, men framför allt på en minskning i den emitterade volymen av riksbankscertifikat.

Räntekostnaden föll från 10,7 miljarder 1995 till 4,9 miljarder 1996. Marknadsvärderingen av innehavet av svenska statspapper och obligationer medförde 1996 en resultateffekt på 9,7 miljarder jämfört med 11,2 miljarder 1995.

Vid utgången av 1996 var balansomslutningen 212,6 miljarder kronor jämfört med 257,3 miljarder kronor vid utgången av 1995. De största tillgångarna är valutareserven och innehavet av svenska statspapper och obligationer. Valutareservens bokförda värde minskade från 171,3 miljarder kronor till 140,2 miljarder kronor i huvudsak beroende på amorteringar av terminsboken.
Det bokförda värdet för svenska statspapper och obligationer minskade från 71,0 miljarder kronor till 59,0 miljarder kronor vid årets slut.

Ytterligare information lämnas av;
Mats Balke; tel. 08-787 02 88
Magnus Alsén; 08-787 01 19

Förvaltningsberättelsen finns att hämta i riksbanksentrén, Malmskillnadsgatan 7, eller kan beställas från Riksbankens Informationscentral fax: 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00.

BALANSRÄKNING
Tillgångar, mkr
--------------------------------------------------------------------

1996 1995 1994
-------------------------
Guld och utländska tillgångar

Guld ........................... Not 1 905 925 1 167
Särskilda dragningsrätter i IMF Not 2 1 978 2 956 508
Reservposition i IMF ........... Not 3 4 476 3 816 4 930
ECU-fordran på EMI ............. Not 4 10 578 11 764 -
Banker och utländska värdepapper Not 5 122 304 151 859 174 584
Guld och valutareserv ............ 140 241 171 320 181 189
Sveriges andel i Världsbankens
grundfond, inbetalt belopp ....... - - 593
Övriga utländska tillgångar ...... Not 6 - 5 4

Inhemska tillgångar
Statspapper och obligationer ..... Not 7 59 045 71 025 87 326
Utlåning, banker ................. Not 8 9 638 2 607 10
Övriga inhemska tillgångar ....... Not 9 2 501 11 480 2 983

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar ............ Not 10 1 169 864 654
-------------------------
Summa tillgångar 212 594 257 301 272 759
--------------------------------------------------------------------Skulder och eget kapital, mkr
--------------------------------------------------------------------
1996 1995 1994
-------------------------
Utländska skulder

Nettotilldelning av särskilda
dragningsrätter i IMF ............ Not 2 2 448 2 457 2 699
Övriga utländska skulder ......... Not 11 4 135 3 484 3 447

Inhemska skulder

Inlåning, banker ............... Not 8 1 467 1 295 1 492
Inlåning, övriga ............... Not 12 6 17 640 15 084
Inlåning ......................... 1 473 18 935 16 576

Riksbankscertifikat .............. Not 13 32 040 75 142 107 960

Särskilda räkningar .............. Not 14 121 586 922

Övriga inhemska skulder .......... Not 15 4 254 3 466 177

Utelöpande sedlar och mynt

Sedlar ......................... Not 16 77 135 73 064 72 992
Mynt ........................... Not 17 3 656 3 596 3 450
Utelöpande sedlar och mynt ....... 80 791 76 660 76 442

Resultatutjämningsfond och eget kapital
Resultatutjämningsfond ........... Not 18 46 993 42 419 28 149
Eget kapital ..................... Not 19 26 283 29 606 27 793
Resultatutjämningsfond och
eget kapital ..................... 73 276 72 025 55 942

Årets resultat ................... 14 056 4 546 8 594
-------------------------
Summa skulder och eget kapital 212 594 257 301 272 759
--------------------------------------------------------------------


RESULTATRÄKNINGMkr
--------------------------------------------------------------------
1996 1995 1994
---------------------------
Utländska rörelsen

Ränteintäkter .................. Not 20 9 439 23 291 - 2 966
Räntekostnader ................. Not 21 - 150 - 182 - 155
Omräkning av valutakurser ...... Not 22 4 941 - 4 563 2 394
---------------------------
Summa utländska rörelsen 14 230 18 546 - 727

Inhemska rörelsen

Ränteintäkter av statspapper
m.m. ........................... Not 23 9 659 11 169 690
Ränteintäkter av utlåning till
banker m.m. .................... Not 24 93 163 274
Räntekostnader m.m. ............ Not 25 - 4 946 - 10 666 - 9 814
---------------------------
Summa inhemska rörelsen 4 806 666 - 8 850

Förvaltningsintäkter ........... Not 26 145 144 131
Förvaltningskostnader .......... Not 27 - 541 - 533 - 598
Övriga intäkter ................ Not 28 3 0 0
Övriga kostnader ............... Not 29 - 13 - 7 - 11
--------------------------------------------------------------------
Resultat före bokslutsdispositioner 18 630 18 816 - 10 055

Bokslutsdisposition
Upplösning av
resultatutjämningsfond ......... Not 30 + 18 649
Avsättning till
resultatutjämningsfond ......... Not 30 - 4 574 - 14 270
---------------------------
Årets resultat ................. 14 056 4 546 8 594
--------------------------------------------------------------------

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?