Inflationen fortsatt låg

I den inflationsrapport som publiceras idag räknar Riksbanken med lägre inflation 1997 och 1998 än i förra rapporten. Under slutet av 1996 och början av 1997 blev inflationen lägre än förutsett. Det berodde främst på effekter av engångskaraktär, som bl.a. minskade räntekostnader för egnahemsboende. Detta medför att inflationen under det kommande året i genomsnitt väntas bli lägre än i tidigare beräkningar. Konsumentprisutvecklingen sedan den förra rapporten publicerades ger dessutom ytterligare stöd för uppfattningen att inflationsbenägenheten i svensk ekonomi har minskat.

I rapportens huvudscenario bedömer Riksbanken att inflationen, mätt med KPI, kommer att bli omkring 0,5 procent 1997 och något lägre än 2 procent 1998. Denna bedömning baseras på oförändrade styrräntor och en viss förstärkning av växelkursen från nivån 119 mätt med TCW-index.

Riksbankens bedömning är att tillväxttakten i ekonomin tilltar under de kommande åren. I huvudscenariot bedöms tillväxtutsikterna totalt sett för 1997 och 1998 vara ungefär desamma som i föregående rapport, vilket innebär en BNP-tillväxt på i runda tal 2 respektive 3 procent. Denna BNP-ökning bedöms inte resultera i kapacitetsrestriktioner som riskerar att leda till stigande inflation.

Penningpolitiken är väl avvägd. Stora förändringar har skett bl.a. i reporäntan under det gångna året. Det behövs tid för att utvärdera effekterna av dessa. Till bilden hör också utvecklingen på de finansiella marknaderna under de senaste månaderna. Detta motiverar att penningpolitiken bedrivs med försiktighet.

En presskonferens om inflationsrapporten med Lars Heikensten, Claes Berg och Jonas Ahlander kommer att hållas kl. 10.30 i Riksbanken, med ingång från Malmskillnadsgatan 7. Presskort krävs.

Inflationsrapporten kan beställas från Riksbankens informationscentral;
fax 08-787 05 26, tel. 08-787 01 00 eller hämtas i Riksbankens entréer, Malmskillnadsgatan 7 respektive Brunkebergstorg 11.

Inflationsrapporten finns också på Internet (http://www.riksbank.se) i både HTML- och PDF-format. Det sistnämnda formatet kan hämtas hem elektroniskt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?