Diskonto

Riksbanken har idag fastställt referensräntan diskontot till 2,5 procent med verkan fr.o.m. den 2 oktober 1997.

Diskontot har inte någon som helst penningpolitisk betydelse utan är uteslutande en referensränta. Riksbankens utlåning till banksystemet sker inte till diskontoränta.

Riksbankens styrräntor i penningpolitiken är utlåningsräntan, inlåningsräntan och reporäntan.

Diskontot beräknas som genomsnittet av de under närmast förgående kalenderkvartal dagligen noterade räntorna för sexmånaders statsskuldväxlar och femåriga statsobligationer (noteringarna hämtade från statsfixen), minskat med två och en halv procentenheter och avrundat till närmast halva procentenhet.

Beslut om diskontot fattas av riksbankschefen den första vardagen i varje kvartal. Av praktiska skäl delegerade riksbanksfullmäktige beslutsrätten till riksbankschefen i juli i år. Den nya ordningen gäller från och med detta kvartal

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?