Börsfallet får marginella effekter på ekonomin

Datum

På basis av den information Riksbanken i dag har är det inte troligt att den senaste tidens händelser på aktiemarknaderna får mer än marginella effekter på svensk ekonomi. Det säger riksbankschef Urban Bäckström i ett uttalande.

Under oktober föll Stockholmsbörsen med omkring 10 procent. Även i andra länder har börskurserna fallit. Dessutom tyder det mesta på en svagare utveckling i Sydostasien i samband sommarens och hösten finansiella svårigheter i denna region. Vilken inverkan kommer denna utveckling att ha på svensk ekonomi?

Först kan konstateras att det finansiella systemet verkar ha klarat börsfallet utan att drabbas av störningar. Även om vi inte vet om vi sett slutet på korrigeringen på aktiemarknaden kan konstateras att svensk ekonomi och dess finansiella system har goda förutsättningar att klara den här typen av kursrörelser. Stabilitet i det finansiella systemet bidrar till att höstens händelser troligen inte kommer att få några mer påtagligt negativa realekonomiska effekter.

Frågan är sedan om effekterna av en svagare export till Sydostasien, lägre förmögenhetsvärden och en eventuell osäkerhet hos hushållen till följd av det inträffade är av den storleksordningen att konjunkturförloppet påverkas.

Den del av svensk export som går till Sydostasien har visserligen ökat under senare år, men uppgår ändå inte till mer än omkring 10 procent. En viss inverkan på exporten kan dock inte uteslutas.

En möjlig realekonomisk effekt av ett börsfall är att hushållens förmögenhet justeras i och med att värdet på aktieinnehavet skrivs ned. Det kan därför inte uteslutas att den privata konsumtionen dämpas något, samtidigt måste vi dock komma ihåg att börsen stigit totalt sett i år även inräknat fallet under hösten.

Riksbanken får anledning att återkomma till denna fråga senast i samband med inflationsrapporten i december.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?